Illustration med person som går på väg kvällstid.

Trygghetsplan 2021-2023

Under de närmaste tre åren kommer Bodens kommun att prioritera trygghetsfrågorna. I december 2020 fastställdes Bodens kommuns Trygghetsplan för åren 2021-2023. Syftet är att människor ska uppleva Boden som en attraktiv plats att vistas på. En plats där man kan röra sig i trivsel och trygghet, oavsett var man är.

Under perioden 2014-2018 gav Bodens invånare allt bättre betyg för tryggheten i kommunen. Enligt SCB:s Medborgarundersökning steg trygghetsindex från 47 till 60, innan någonting hände 2019. Då sjönk index till 55. Fortfarande fullt i nivå med andra liknande kommuner, men ändå ett tydligt hack i kurvan. Framför allt var det bland yngre bodensare och män som siffrorna sjönk. Motsvarande resultat för Boden kunde ses i nationella folkhälsoenkäten.

Kommunstyrelsen tog det här på stort allvar och gav tjänsten i uppdrag att arbeta fram en treårig trygghetsplan, med prioriteringar och åtgärder. Den planen lades fram för beslut i december 2020. Arbetet drevs i en process där berörda kommunala verksamheter deltog. Samtidigt beaktas nationella program, forskning och empiri. En slutsats som kunde dras under arbetet var att tillit och tolerans är nära förknippat med känslan av trygghet. Det handlar om ömsesidigt förtroende och ett samspel mellan människor. Utifrån det kan vi arbeta med olika inslag, som att förebygga droganvändning, skapa mötesplatser i attraktiva miljöer och motverka våld. Det är även viktigt att få till stånd tidiga åtgärder. Där har även samverkan med föräldrar och föreningsledare en otroligt betydelsefull roll att fylla.

Det fortsatta arbetet med att förverkliga planen går vidare bland de berörda förvaltningarna. Aktiviteter för att nå målen ska planeras och budgeteras i den löpande verksamhetsplaneringen. Efter de tre åren kommer planen att utvärderas för att se vilka resultat som nåtts.

Ladda ner dokument
Trygghetsplan 2021-2023
Senast uppdaterad: 2023-03-29