Dispens Brännkläppen

Ansökan om undantag enligt 24 § förordning om deponering av avfall på Brännkläppens avfallsanläggning, Bodens kommun

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län medger Bodens kommun med stöd av 24 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall och med hänvisning till naturvårdsverkets handbok 2004:2, undantag från kravet att deponin ska vara försedd med ett dränerande materialskikt som är minst 0,5 m tjockt. Dispensen gäller för deponiceller inom område C som var i drift 2016-12-23. Dränering ska istället ske enligt beskrivningen i ansökan. Vid all framtida deponering ska kraven i förordningen om deponering av avfall uppfyllas.

Läs mer i de bifogade filerna på den här sidan. Där hittar du även information om hur du överklagar. 

Ladda ner dokument
Dispens brännkläppens avfall...
Ladda ner dokument
Bygga, bo och miljö _ Samhäl...
Ladda ner dokument
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Senast uppdaterad: 2020-10-29