Missiv Samråd om vattenförvaltning Bottenviken

Vad behöver göras för att det långsiktigt ska finnas tillräckligt med vatten av god kvalitet? Det är en fråga för både miljön och för samhället. Vi vill veta vad du tycker. Välkommen att lämna synpunkter på våra förslag!

Länsstyrelsen i Norrbottens län, som också är Vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt, har tagit fram reviderade förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför vattenarbetet 2021–2027. I samrådet ingår även ett förslag till en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.


Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten.


Samrådet kungörs i dagstidningar nationellt och inom vattendistriktet sista veckan i oktober 2020. Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns även tillgängliga hos samtliga kommuner och länsstyrelser inom distriktet.


Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete. Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på www.havochvatten.se/remiss-åph2020).


I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att delta i samrådet. Men alla som vill får lämna synpunkter! Samrådet skickas även för kännedom till större bransch- och intresseorganisationer i distriktet, samt till referensgruppen för Bottenvikens vattendelegation.

I filen intill den här sidan kan du läsa hela dokumentet.

Ladda ner dokument
Missiv Samråd om vattenförvalt...
Senast uppdaterad: 2020-11-02