En person i varselkläder noterar antalet cyklister och gående längs en gång- och cykelbakna. I förgrunden syns en cyklist. I bakgrunden en fotgängare.

Hållbart resande

Hållbara resor och transporter i ett hållbart, attraktivt och levande Boden är den strategiska inriktningen i Trafik- och parkeringsstrategin som antogs i juni 2020.

Varför arbetar vi med hållbart resande?

Globala, nationella, regionala men även lokala mål och ställningstaganden påverkar kommunens arbete med trafikfrågor. Målen rör exempelvis transportpolitik, miljökvalitet, klimat, trafiksäkerhet samt Norrbottens framtida utvecklingsarbete. Det nationella transportpolitiska målet ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

För att nå ett hållbart transportsystem krävs att efterfrågan och beroendet av transporter minskar, att hållbara transportsätt främjas så att andelen av dessa ökar, samt att fordon och infrastruktur miljöanpassas, trafiksäkras och görs tillgängliga för alla. För att gång och cykel ska bli det naturliga valet behöver gång- och cykelvägnätet utvecklas så att gående och cyklister upplever att det går snabbt, smidigt och är säkert när de förflyttar sig till större målpunkter.

Kommunen har sedan 2021 en ny tjänst som transportrådgivare. Att arbeta för hållbara transporter är en del i kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet och ökat utrymme i staden för grönytor, cyklister, fotgängare och kollektivtrafik.

Cykelhjulet

Samverkan regional trafikstrategi

Bodens, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner ingår i Samverkan regional trafikstrategi (SARETS) som tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Regionala kollektivtrafikmyndigheten tagit fram en regional trafikstrategi med fokus på arbets- och studiependling som heter ”Tillsammans framåt”. Fem samarbetsområden ska på sikt bidra till en förstärkt arbetsmarknadsregion och ett hållbart transportsystem. Kommunerna har sedan strategin tagits fram fortsatt sin samverkan.

På gång 

  • Cykelplan med fokus på ökad cykling togs fram under hösten och vintern 2020/2021 .
  • SARETS-kommunerna lanserade 2021 en gemensam aktivitet #viresergrönt som en åtgärd att påverka resan innan den börjar.
Senast uppdaterad: 2024-02-21