Folkmyller på gågatan i Boden centrum.

Valstugor och valaffischering

Här kan du ta del av anvisningar för affischering och uppställning av valbodar.

Tekniska förvaltningens anvisningar för upplåtelse av valbodar grundar sig på vad som är praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare val), estetiskt (passa in i gågatans miljö), tillgänglighet och bestämmelser (PBL, OL) och lyder som följande:

 • Markyta som upplåts är 3x4 meter/valstuga eller motsvarande i möbleringszonen på gågatans västra del i anslutning mot Färgaregatan enligt bilagd karta.
 • Tillståndstid högst en månad före valdagen.
 • Bodar eller motsvarande, max 10 kvadratmeter och med en utvändig takhöjd av högst 3,5 meter från marken. De får ej vara utrustade med hjul, ej husvagnar.
 • Platserna fördelas av Tekniska förvaltningen i turordning efter visat intresse.
 • Nyckel till el för belysning och vatten-/kaffekokare (ej uppvärmning) kan lånas av Tekniska förvaltningen.

Vid placering av bodarna ska innehavaren av tillståndet tänka på att:

 • dörr/öppning placeras mot gångstråket.
 • samsas med de andra partierna om utrymmet.
 • placera ut bodarna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl 12.00-18.00).
 • inte placera bodarna på dräneringsrännorna, markerade ledstråk eller kontrastmarkeringar.
 • inte skada plattorna (eventuella skador ska ersättas).
 • hålla bodarna eller motsvarande i vårdat skick.

Valaffischering

Följande anvisningar gäller i Bodens kommun inom detaljplanelagt område. För tillstånd utanför sådant område hänvisas till Länsstyrelsen (se bifogat beslut).

 • Affischerna ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.
 • Affischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (exempelvis belysningsstolpar, vägmärken, trafiksignalstolpar).
 • Affischering får inte ske i kommunens parker, planeringar eller på träd.
 • Markägare ska ha lämnat medgivande till affischeringen. Bodens kommun ger tillstånd på sin mark till alla politiska partier som är registrerade.
 • Affischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning.
 • Affischer får inte placeras i kurva eller korsning eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Affischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.
 • Affischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Storleken på affischerna får inte överstiga en meter i höjd och tre meter i längd. Detta gäller ej affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor.
 • Affischer ska placeras minst 15 meter från korsning, minst tio meter från vägmärke eller trafikanordning och minst en meter från kantsten. På trottoar, gång- och cykelväg får inte affischer förekomma.
 • Affischer får ej placeras på flytetyg på sjöar eller vattendag.
Ladda ner dokument
Länsstyrelsen beslut angående ...
Ladda ner dokument
Placering valstugor
Senast uppdaterad: 2024-04-23