Anvisningar för valstugor och valaffischering

Tekniska förvaltningens anvisningar för upplåtelse av valbodar grundar sig på vad som är praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare val), estetiskt (passa in i gågatans miljö), tillgänglighet och bestämmelser (PBL, OL) och lyder som följande.

 • Markyta som upplåts är 3x4 meter/valstuga eller motsvarande i möbleringszonen på gågatans västra del i anslutning mot Färgaregatan enligt bilagd karta.
 • Tillståndstid högst en månad före valdagen
 • Bodar eller motsvarande, max 10 kvadratmeter och med en utvändig takhöjd av högst 3,5 meter från marken. De får ej vara utrustade med hjul, ej husvagnar
 • Platserna fördelas av Tekniska förvaltningen i turordning efter visat intresse
 • Nyckel till el för belysning och vatten-/kaffekokare (ej uppvärmning) kan lånas av Tekniska förvaltningen.

Vid placering av bodarna ska tillståndshavaren tänka på att

 • dörr/öppning placeras mot gångstråket
 • samsas med de andra partierna om utrymmet
 • placera ut bodarna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl 12.00-18.00)
 • inte placera bodarna på dräneringsrännorna, markerade ledstråk eller kontrastmarkeringar
 • inte skada plattorna (eventuella skador ska ersättas)
 • hålla bodarna eller motsvarande i vårdat skick

Valaffischering

Följande anvisningar gäller i Bodens kommun inom detaljplanelagt område. För tillstånd utanför sådant område hänvisas till länsstyrelsen. (se bifogat beslut från Länsstyrelsen)

 • Affischerna ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning
 • Affischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (exempelvis belysningsstolpar, vägmärken, trafiksignalstolpar)
 • Affischering får inte ske i kommunens parker, planeringar eller på träd
 • Markägare ska ha lämnat medgivande till affischeringen. Bodens kommun ger tillstånd på sin mark till alla politiska partier som är registrerade
 • Affischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning
 • Affischer får inte placeras i kurva eller korsning eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms
 • Affischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning
 • Affischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare
 • Storleken på affischerna får inte överstiga en meter i höjd och tre meter i längd. Detta gäller ej affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor
 • Affischer ska placeras minst 15 meter från korsning, minst tio meter från vägmärke eller trafikanordning och minst en meter från kantsten. På trottoar, gång- och cykelväg får inte affischer förekomma
 • Affischer får ej placeras på flytetyg på sjöar eller vattendag
Ladda ner dokument
Länsstyrelsen beslut angående ...
Ladda ner dokument
Placering valstugor
Senast uppdaterad: 2020-11-10