Medborgares inflytande i kommunala frågor

Vilka möjligheter till inflytande har du som medborgare? Kommunen arbetar löpande med olika typer av dialoger kring frågor som är på väg fram till beslut. Men du behöver inte vänta på en dialog, utan kan själv agera för att föra fram dina synpunkter.

Ta kontakt med en politiker

Du kan som kommuninnevånare ta kontakt med en enskild politiker eller tjänsteman. Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.

Kontakta en nämnd eller förvaltning

Du kan också vända dig direkt till den nämnd som har just det ansvarsområdet. Ibland kan det vara bra att kontakta den förvaltning som är ansvariga inom just det området för i tjänstemännens arbetsuppgift ligger bland annat att svara på frågor och upplysa oss medborgare.

Lämna Bodenförslag

Alla som är folkbokförda i Boden kan lämna in Bodenförslag. Förslagen lämnas enklast via vår e-tjänst (inloggning krävs) eller på papper via medborgarservice. 

Lämna in en Synpunkt

Via kommunens hemsida kan du lämna synpunkter på kommunens verksamhet. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att kunna lämna Synpunkter. En inlämnad synpunkt behandlas av kommunens tjänstemän och du får snabbt ett svar då frågan inte behöver behandlas politiskt som ett medborgarförslag.

Besöka öppna sammanträden

Vissa nämnder har öppna sammanträden. Där har du som kommunmedborgare möjlighet att lyssna på politikernas resonemang. Kommunfullmäktiges sammanträde är alltid öppna för allmänheten, mötet sänds även på Radio Boden 98,2 Mhz.

Att överklaga ett kommunalt beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse, någon av kommunens nämnder, eller av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas. Det finns två typer av besvär över kommunala beslut

  • Laglighetsprövning: Gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar.
  • Förvaltningsbesvär: Gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten (se kontaktuppgifter nedan). Ett beslut ska, för att kunna överklagas, vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder.  Beslutet får inte vara av rent förberedande eller verkställande art.
När det finns ett justerat protokoll som bekräftar att beslutet är fattat kan beslutet överklagas. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla.  Endast personer som är folkbokförda i kommunen eller personer eller företag som äger fastighet i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Den som överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten för en laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar förutom tid och eventuella egna juridiska kostnader. Om överklagandet godkänns kan inte ett annat beslut sättas i det överklagade beslutets ställe. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra beslutet utan hela beslutet ogiltigförklaras.

Förvaltningsrätten i Luleå 
Box 849
971 26 Luleå 
Tel: 0920-29 54 90 
Fax: 0920-29 54 98 
E-Post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 
Webbplats: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, ex socialtjänstlag, plan- och bygglag m fl. lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande. Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Senast uppdaterad: 2020-11-11