Bodens kommuns stadshus, två höga byggnader, med blommor i förgrunden.

Bodenförslag - en form av medborgarinflytande

Har du synpunkter eller förslag som du vill framföra till kommunen, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Alla som är folkbokförda inom Bodens kommun kan lämna förslag antingen via e-tjänst eller på papper.

Förslaget anslås på kommunens webb och ska samla minst 50 röster från personer över 13 år folkbokförda inom Bodens kommun inom tre månader. De förslag som uppnår 50 röster överlämnas för politisk behandling till berörd instans. Mer om Bodenförslag längre ned i texten. Länk för att lämna ett Bodenförslag finns i länkmenyn på den här sidan.

Du kan även välja att lämna en synpunkt. Har du ett förslag, beröm eller ett klagomål av enklare sort kan du istället för ett Bodenförslag lämna in en "Synpunkt" till kommunen. Där kan du vara anonym om du vill. Synpunkten går till berörd förvaltning och du får svar från en tjänsteman istället för att förslaget ska behandlas i den politiska processen. Länk för att lämna en synpunkt finns i länkmenyn på den här sidan.

Följande regler gäller för att väcka Bodenförslag

Alla som är folkbokförda i Bodens kommun kan lämna in förslag. 
Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna in Bodenförslag. Den som är anställd eller förtroendevald i Bodens kommun kan ej lämna in Bodenförslag som rör den egna förvaltningen/nämnden.

Förslagen lämnas enklast in via kommunens e-tjänst.
Om e-tjänsten inte används lämnas Bodenförslaget till medborgarservice på stadshusets entréplan. Förslagsställarens namn och adress ska framgå. Kommunledningskontoret granskar om inlämnade förslag följer riktlinjerna.

Förslagen kan handla om allt som kommunen ansvarar för, med vissa givna undantag:

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande förslag som samlar röster.
  • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.
  • Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande, kränkande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar.
  • Förslaget gäller myndighetsutövning.
  • Förslaget innehåller en ansökan om bidrag eller annat stöd.
  • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Alla som är folkbokförda i Bodens kommun, har fyllt 13 år och har e-legitimation kan rösta på ett förslag.
Röstning sker via e-tjänsten (tjänsten kräver tillgång till e-legitimation). 

För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 50 röster.
Ett förslag samlar röster på kommunens webbplats under tre månader från publiceringsdatum. Om förslaget fått tillräckligt många röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts överlämnas det till den ansvariga politiska beslutsinstansen. Om förslaget inte når upp till erforderligt antal röster avslutas handläggningen.

Handläggning hos kommunledningskontoret.
Alla Bodenförslag samlas upp av kommunledningskontoret under den tid som röstning pågår och överlämnas därifrån till berörd politisk instans om lägsta antal röster uppnås. Annars meddelar kommunledningskontoret förslagsställaren att handläggningen avslutas.

Handläggning hos berörd politisk instans.
Bodenförslag ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. När ett Bodenförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom Bodenförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.

Senast uppdaterad: 2023-10-04