valsedel läggs i valurna av kvinnohand

För partier - distribution av valsedlar till vallokaler

Huvudansvaret för distributionen av namnvalsedlar åvilar partierna. Bodens kommun erbjuder dock en viss service till partier som kan ha svårt att distribuera valsedlar till de olika vallokalerna. Valsedlar ska då vara valnämnden tillhanda senast en vecka i förväg.

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till vallokaler med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat.

Partier ansvarar som tidigare för att distribuera alla övriga typer av valsedlar till vallokaler. Bodens kommun har dock beslutat erbjuda viss service för att underlätta distributionen. 

  • De valsedlar som partier önskar distribuerade till vallokal/röstmottagningsställe kan lämnas in eller skickas till valnämnden i stadshuset, Bodens kommun. Valsedlarna ska vara förpackade i separata omslag och märkta så att det tydligt framgår till vilken röstningslokal eller vilket valdistrikt som respektive omslag ska lämnas, inklusive datum för röstningen. Valsedlarna ska vara nämnden tillhanda minst en vecka före respektive röstningstillfälle och distribueras då av nämnden till respektive lokal/distrikt.
  • Partierna ansvarar för att antalet valsedlar i respektive omslag är tillräckligt. Valnämnden omfördelar inte inlämnade valsedlar mellan olika lokaler/distrikt. Uppgifter om antal röstberättigade i olika distrikt finns hos Valmyndigheten.
  • Inlämnade valsedlar som inte är förpackade enligt anvisning eller inlämnas senare än angiven tidpunkt placeras i förtidsröstningslokal i stadshuset (öppet varje dag 24 aug - 11 sep).

Ansvaret för leveranserna till stadshuset åvilar partierna. Inlämnade valsedlar förvaras av valnämnden tillsammans med övriga valsedlar från tid för leverans fram till dess att de körs ut till röstmottagningsställen/vallokaler.
Valnämnden friskriver sig från ansvar för eventuell skada om det inte kan visas att nämnden varit försumlig.

Nya regler för placering av valsedlar i valsedelsställ

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare som kommer till vallokaler för att placera ut valsedlar ska överlämna dessa till röstmottagarna i vallokalen. Röstmottagarna kommer att placera ut sedlarna i valsedelställen och fylla på så länge ett lager finns.

För att ha rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokalen måste partiet ha anmält att de deltar i valet.

Senast uppdaterad: 2022-08-11