Sammanträde i fullmäktigesalen - artikelbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs av folket i de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget, övriga nämnders reglementen, taxor, riktlinjer och andra övergripande beslut som gäller för kommunen.

Kommunfullmäktige i Boden består av 49 mandat. Ledamöter och ersättare väljs vart fjärde år genom allmänna val (direktval). Med valresultatet som underlag meddelar Länsstyrelsen vilka personer från respektive parti som ska sitta i kommunfullmäktige kommande mandatperiod.

Initiativrätt (förslagsrätt) i kommunfullmäktige har endast ledamöter genom att lämna en så kallad motion. Motionsrätten omfattar förslag av allmän karaktär. Dock måste förslaget rymmas inom den kommunala kompetensen. Nationella frågor som till exempel flyktingfrågor, försvarsfrågor och liknande kan inte behandlas i kommunfullmäktige.

Ledamöter kan även ställa en interpellation eller en fråga. Dessa medel kan användas om någon ledamot vill få en förklaring eller redovisning i övrigt om en viss sak eller ett visst förhållande inom någon styrelse/nämnd. Skillnaden mellan en interpellation och en fråga är att en interpellation kan leda till allmän debatt medan en fråga bara får debatteras av den som ställt frågan och den som besvarar frågan.

Alla som är folkbokförda i Bodens kommun kan lämna ett Bodenförslag till kommunfullmäktige. Bodenförslag lämnas via e-tjänster

Senast uppdaterad: 2023-09-20