Överklaga genom laglighetsprövning

Personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Bodens kommun kan överklaga ett beslut genom så kallad laglighetsprövning.

Du begär laglighetsprövning genom att skicka in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet måste vara skriftligt. Du måste även skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är olagligt. Överklagandet måste lämnas in till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Beslutet ska upphävas av förvaltningsrätten, om den som klagar kan visa att:
• det inte har kommit till på lagligt sätt.
• beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen.
• det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.
• beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För delegationsbeslut gäller att överklagandetiden räknas från att beslutet tillkännages på anslagstavlan.
Om kommunen tillämpar ordningen att delegationsbeslutet anmäls till nämnden, gäller överklagandetiden från att nämndens protokoll tillkännages på anslagstavlan.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter, än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vissa beslut kan överklagas enligt andra regler

Vissa kommunala beslut överklagas enligt andra regler. Det gäller främst beslut om enskildas rättigheter och skyldigheter, som till exempel bygglov och bistånd enligt socialtjänstlagen. Sådana beslut kan överklagas endast av den eller dem som beslutet rör. Den här typen av överklaganden kallas ofta förvaltningsbesvär.

Den som är behörig att överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär får en skriftlig förklaring om hur man går till väga för att överklaga tillsammans med själva beslutet.

Senast uppdaterad: 2023-10-04