Påverka och överklaga kommunala frågor

Ta kontakt med en politiker

Du kan som kommuninnevånare ta kontakt med en enskild politiker eller tjänsteman. Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.

Kontakta en nämnd eller förvaltning

Du kan också vända dig direkt till den nämnd som har just det ansvarsområdet. Ibland kan det vara bra att kontakta den förvaltning som är ansvariga inom just det området för i tjänstemännens arbetsuppgift ligger bland annat att svara på frågor och upplysa oss medborgare. 

Lämna Bodenförslag

Alla som är folkbokförda i Boden kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Förslagen lämnas enklast via kommunens e-tjänst (kräver inloggning med Bank-ID), men kan även lämnas på papper via medborgarservice. För att tas upp till politisk prövning ska förslaget samla minst 50 röster inom 90 dagar. Röstning sker via kommunens e-tjänst.

Lämna in en Synpunkt

Via kommunens hemsida kan du lämna synpunkter på kommunens verksamhet. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att kunna lämna Synpunkter. En inlämnad synpunkt behandlas av kommunens tjänstemän och du får snabbt ett svar då frågan inte behöver behandlas politiskt som ett medborgarförslag. 

Besöka öppna sammanträden

Vissa nämnder har öppna sammanträden. Där har du som kommunmedborgare möjlighet att lyssna på politikernas resonemang. Kommunfullmäktiges sammanträde är alltid öppna för allmänheten, mötet sänds även på Radio Boden 98,2 Mhz.

Att överklaga ett kommunalt beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse, någon av kommunens nämnder, eller av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas.

Det finns två typer av besvär över kommunala beslut

  • Laglighetsprövning; Gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar.
  • Förvaltningsbesvär; Gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetsprövning

Personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Bodens kommun kan överklaga ett beslut genom så kallad laglighetsprövning.

Du begär laglighetsprövning genom att skicka in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet måste vara skriftligt. Du måste även skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är olagligt. Överklagandet måste lämnas in till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
Beslutet ska upphävas av förvaltningsrätten, om den som klagar kan visa att
• det inte har kommit till på lagligt sätt,
• beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
• det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
• beslutet annars strider mot lag eller annan författning

För delegationsbeslut gäller att överklagandetiden räknas från att beslutet tillkännages på anslagstavlan.
Om kommunen tillämpar ordningen att delegationsbeslutet anmäls till nämnden, gäller överklagandetiden från att nämndens protokoll tillkännages på anslagstavlan.

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar förutom tid och eventuella egna juridiska kostnader.

Överklagan genom laglighetsprövning skickas till Förvaltningsrätten i Luleå.

Förvaltningsrätten i Luleå 
Box 849
971 26 Luleå 
Tel: 0920-29 54 90 
E-Post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 
Webbplats: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, ex socialtjänstlag, plan- och bygglag m fl. lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande.

Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Senast uppdaterad: 2022-05-05