Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Nämndens arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. 

Genom god planering bidrar nämnden till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som social och ekonomisk synpunkt. 

Sammanträden 2023

16 februari
16 mars
18 april
8 juni
14 september
19 oktober
30 november

Sammanträdena är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad: 2023-02-17