Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har en särskild roll i den kommunala organisationen för att företräda ungdomarnas perspektiv i samhällsutvecklingen.
Definitionen av ungdomar i det här sammanhanget är: ungdomar som bor, vistas eller verkar i Boden från och med årskurs 8 i grundskolan.
Rådet är ett partipolitiskt obundet forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för ungdomarna och styrelser och nämnder i Bodens kommun.

Syften

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör målgruppen.
  • Rådet ska arbeta för att tillförsäkra ungdomarna i Boden delaktighet och jämlikhet.

Arbetsuppgifter

  • Rådet ska verka för att målgruppens synpunkter beaktas i styrelser, nämnder, förvaltningar och i dessa verksamhetsplaneringar.
  • Rådet kan initiera nya frågor i nämnder och förvaltningar.
  • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör barn och ungdomar.
  • Rådet ansvarar själv för att besvara remisser till respektive nämnd, styrelse och förvaltningen.

Kommunens företrädare

  • Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar gällande samhällsinsatser och organisationsförändringar som berör målgruppen. Kommunens företrädare ska därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse.

 

Ungdomsrådets sammanträdesdagar 2024

 

Dag

Tid

  Plats

Måndag 11 mars

Kl. 17.00

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens konferensrum, Hedenbrovägen 2

Måndag 27 maj

Kl 17.00

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens konferensrum, Hedenbrovägen 2

Måndag 9 september

Kl. 17.00  

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens konferensrum, Hedenbrovägen 2

Måndag 2 december

Kl. 17.00

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens konferensrum, Hedenbrovägen 2

 

 

 

 

 


För mandatperioden 2023-2026 har Lena Pantzare (S) valts till ordförande.
Ungdomarna i styrelsen väljs för ett år i taget.

Senast uppdaterad: 2024-02-20