Någon plockar valsedlar ur ett ställ för valsedlar.

Valsedlar till vallokalerna

Huvudansvaret för distributionen av namnvalsedlar åvilar partierna. Bodens kommun erbjuder dock en viss service till partier som kan ha svårt att distribuera valsedlar till de olika vallokalerna. Valsedlar ska då vara valnämnden tillhanda senast en vecka i förväg om dessa sänds med post eller på datum som kommunen anvisar vid avlämning på plats.

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till vallokaler med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning för partier som:

  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i något av de två senaste valen till riksdagen. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region. (Motsvarande regel om 1 % gäller även i val till Europaparlamentet.)
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat.

Distribution av valsedlar

Partier har som tidigare ansvaret för att distribuera alla övriga typer av valsedlar till vallokaler. Bodens kommun har dock beslutat erbjuda viss service för att underlätta distributionen. 

  • Inlämning av valsedlar via post: Partier som anmält deltagande i valet kan sända valsedlar via post till valnämnden i stadshuset, Bodens kommun. Valsedlar som sänds via post ska vara nämnden tillhanda minst en vecka före respektive röstningstillfälle.
  • Inlämning av valsedlar på plats i stadshuset: Inlämning på plats sker endast vid särskilt anvisade inlämningsdagar och på plats som då anvisas. Partierna ombesörjer transport ända fram till inlämningsplatsen.
    Inför valet till Europaparlamentet 2024 kan inlämning ske i stadshuset den 14 maj eller den 31 maj.
  • Emballage och märkning: Valsedlarna ska vara förpackade i separata omslag per valdistrikt eller röstningslokal och märkta så att det tydligt framgår till vilken röstningslokal eller vilket valdistrikt som respektive omslag ska lämnas, inklusive datum för röstningen. Partierna ansvarar för att antalet valsedlar i respektive omslag är tillräckligt. Valnämnden omfördelar inte inlämnade valsedlar mellan olika lokaler/distrikt. Uppgifter om antal röstberättigade i olika distrikt finns hos Valmyndigheten. Inlämnade valsedlar som inte är förpackade enligt anvisning eller inlämnas senare än angiven tidpunkt placeras i förtidsröstningslokal i stadshuset (öppet varje dag 22 maj - 9 juni).

Ansvaret för leveranserna till stadshuset åvilar partierna. Inlämnade valsedlar förvaras av valnämnden tillsammans med övriga valsedlar från tid för leverans fram till dess att de körs ut till röstmottagningsställen/vallokaler.
Valnämnden friskriver sig från ansvar för eventuell skada om det inte kan visas att nämnden varit försumlig.

Lägga ut valsedlar i vallokalerna

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelsställen. Det innebär att partiföreträdare som kommer till vallokaler för att placera ut valsedlar ska överlämna dessa till röstmottagarna i vallokalen. Röstmottagarna kommer att placera ut sedlarna i valsedelsställen och fylla på så länge ett lager finns.

För att ha rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokalen måste partiet ha anmält att de deltar i valet.

Senast uppdaterad: 2024-04-23