Ändring av detaljplan Kv Narcissen, Stadsplan för stadsäga 1213 m.fl. (Brogatsleden) 25-P1984-81

Planändringen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder, enligt gällande plans användningsbestämmelse genom att upphäva bestämmelsen q då denna spelat ut sin roll. Detaljplaneändringen är i linje med gällande plans syfte.

Den tillkommande bebyggelsen ska anknyta till befintlig centrummiljö. Gällande användning bostäder kompletteras även med användningen centrumändamål i bottenplan, och användningen, tillfällig vistelse, hotell.

Planändringen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra någon miljöpåverkan.

Planförslaget är utställt under tiden 22 maj - 12 juni 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;

Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider.
Stadshuset, Medborgarservice 08:00-12:00 - 13:00-16:00
Stadshuset, hus B, Plan 5, Fysisk planering, 08:00-12:00 - 13:00-16:00
Här på kommunens hemsida

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen inkommit senast 12 juni 2023 till:
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarenummer KS 2022-7 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga Miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

 

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Ändring av detaljplan, komplet...
Ladda ner dokument
25-P1984-81_Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Plankarta
Senast uppdaterad: 2023-05-22