Biet 3

Bostadsförsörjningsprogram

I bostadsförsörjningsprogrammet behandlas frågor om hur mycket som ska byggas, vad som ska byggas och när det ska byggas.

En av bostadsförsörjningsprogrammets viktigaste roller är att utgöra en grundpelare i kommunens översiktsplanarbete. I översiktsplanen behandlas sedan frågan om var man lämpligen bör bygga. Bedömningarna av behov och efterfrågan på bostäder i framtiden bygger till stor del på bedömning om framtida befolkningsutveckling.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från antagen vision att år 2025 ska kommunens befolkning uppgå till 30 000 personer.

Bostadsförsörjningsprogram för Bodens kommun består av två dokument. I Bostadsförsörjningsprogram för Bodens kommun Planeringsförutsättningar för bostadsförsörjning 2015- 2025 redovisas fakta, bakgrundsmaterial och scenario ingående. Detta dokument ligger vidare till grund för Bostadsförsörjningsprogram för Bodens kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 2015- 2025 där mål och riktlinjer redovisas. 

Ladda ner dokument
Bostadsförsörjningsprogram
Ladda ner dokument
Bostadsförsörjningsprogram mål...
Senast uppdaterad: 2023-09-26