Brandskydd på övriga försäljningsställen m.m

Med övriga försäljningsställen menas mindre tält, vagnar, bodar eller liknande där mat, kläder, prylar eller annat saluförs till besökarna.

4.1 Släckutrustning
På övriga försäljningsställen enligt nedan och platser där utrustning enligt nedan används ska lämplig
handbrandsläckare finnas lätt åtkomlig för personal och vara placerade på väl synlig plats.

Försäljningsställe/utrustning Släckutrustning (typ) - mimiminivå
Tält <150 personer Pulver, 43A 233BC
Mixerbord/musikanläggning Kolsyra, 89B
Stekbord/Fritös Kolsyra, 89B + brandfilt
Gasol Pulver, 43A 233BC

 

4.2 Säkerhet för elektriska anläggningar
Uppvärmningsanordningar och övriga apparater ska ha en betryggande säkerhet mot uppkomst och spridning av brand. Elektriska anläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Handbrandsläckare typ 89B (kolsyra) ska finnas lätt åtkomlig för personal vid mixerbord/musikanläggning och vara placerade på väl synlig plats.

4.3 Försäljningsställets placering
Försäljningsstället ska placeras så att:

  • utrymning från angränsande tält/lokaler får inte förhindras eller försvåras
  • brandspridning från och till angränsande tält/byggnad förhindras
  • räddningstjänstens framkomlighet och åtkomst av tält/byggnader inte förhindras
Senast uppdaterad: 2021-11-17