Detaljplan för infrastrukturområdet Svartbyn

Detaljplan för infrastrukturområdet Svartbyn

KS 2020-118

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny infrastrukturkorridor från trafikplats S Svartbyn till det planerade verksamhetsområdet i Svartbyn, Boden Industrial Park. Planen ska även säkerställa allmänhetens åtkomst och tillgänglighet till friluftsområdet Gruvberget.

Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har sedan tidigare varit utställd för samråd och granskning.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2022. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-04-06 enligt beslut i Mark- och miljödomstolen.

För ytterligare information, kontakta följande:

Lars Andersson, Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-621 43

Cecilia Kvibacke, Utvecklingsansvarig Boden Industrial Park 
Tel. 0921-627 06
 

Tillhörande antagandehandlingar:

Ladda ner dokument
Följebrev granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Granskningsutlåtande infrastru...
Ladda ner dokument
Plankarta infrastrukturområdet
Ladda ner dokument
Planbeskrivning infrastrukturo...
Ladda ner dokument
Miljökonsekvensbeskrivning inf...
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse infrastrukt...
Ladda ner dokument
Kommunfullmäktiges beslut om a...
Ladda ner dokument
Besvärshänvisning
Senast uppdaterad: 2023-04-18