Detaljplan för YMER 1,2, och 3 m.fl. i Bodens centrum

SAMRÅDSUTSTÄLLNING

Syftet med aktuell detaljplan är att på fastigheterna Ymer 1 och Ymer 2 pröva lämpligheten för bostäder och tillfällig vistelse i fyra våningar (15 meter till taknock) med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park kvarstår i nuvarande användning.

Planområdet är beläget i centrala Boden, där Lulevägen möter Kungsgatan. Väster om planområdet ligger Eyvind Johnsonparken, söder om planområdet Lillån och öster om går Lulevägen. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Boden 2025

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

Planförslaget är utställt för samråd under tiden 30 januari - 21 februari 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;

Stadshuset, plan 5 hus B, Fysisk planering, kl. 08:00-12:00 - 13:00-17:00.
Stadshuset, Medborgarservice
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider.
Här på hemsidan

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen ha inkommit senast den 21 februari 2023.
Synpunkterna skickas till;
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer KS 2021-267 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

Kontakt:
Planarkitekt, Sofia Bergvall
Tel. 0921-621 63
e-post: sofia.bergvall@boden.se

  

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Särskilt beslut i frågan om mi...
Senast uppdaterad: 2023-11-02