Exempelritningar

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån och kan baseras på ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta beroende på omfattningen av byggprojektet. 
På situationsplanen ska alla förändringar vara utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

Ritningen ska visa:

  • Nya och befintliga byggnader och anläggningar som mur och plank
  • Markering av byggnader som ska rivas
  • Mått på byggnader och markhöjder
  • Mått till fastighetsgräns från byggnaden

Om en åtgärd sker inuti en byggnad kan det räcka med att bara markera var eller i vilken byggnad på fastigheten ändringen sker.

Planritning

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning. 

På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. varje våning separat, till exempel entréplan. övre plan och källarplan.

Planritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån, en byggnad har vanligtvis fyra fasader.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak, rumshöjd och skorsten

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder ska anges.

Sektionsritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad, ex konstruktionen i övergången mellan tak och vägg, eller när en vägg byggs ovanpå grunden.

Konstruktions­ritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktions­ritning kan visa är:

  • Grund­konstruktionen
  • Stommen
  • Avväxlingar i väggar
  • Takstolar
Takstolsritning

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning av bärförmåga.

Takstolsritningen ska visa att takens hållfastighet har beräknats enligt gällande konstruktionsregler samt efter relevant snözon. Takstolsritningar bör gå att få av sin takstolsleverantör.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Teknisk beskrivning

Dokumenten ska redovisa byggnadens tekniska uppbyggnad. Olika åtgärder har olika behov av vilka uppgifter som ska redovisas. Teknisk beskrivning ska redovisa bärförmåga som grundkonstruktion, material i bärande väggar, typ av bjälklag och takkonstruktion, värmesystem typ av ventilation, brandsäkerhet osv.

Det kan vara bra att fylla i teknisk beskrivningen tillsammans med sin snickare eller hen som ska bygga åt dig.

 

Senast uppdaterad: 2023-02-08