Föreskrifter om rengöring

Bodens kommun föreskriver, i enlighet med MSBFS 2014:6 samt med stöd av 3 kap, 1 §, Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, nedanstående frister.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall, om eldning sker med fasta bränslen, skall sotning företas enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier
4ggr/år Avser konventionella pannor
3 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

 

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning företas enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier
4 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning företas enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier
6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

 

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning företas enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier
1 år Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år Eldstad belägen i fritidshus

 

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Frist Tillämpningskriterier
3 ggr/år Avser imkanaler som betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 ggr/år Avser imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

 

Undantag

  • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen
  • Övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.
  • Möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfrist när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t.ex. ändrad eldningsfrekvens.
Senast uppdaterad: 2021-11-17