Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar

Tömning av enskilda avloppsanläggningar så som slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska ske minst en gång per år. All tömning av avloppsslam ska ske via kommunens entreprenör och faktureras av kommunen. Aktuell turlista för slamtömning finns på Bodens kommuns hemsida. Turlistan är preliminär och säsongens tömningar startar någon gång i maj och avslutas normalt i november. Tömningsordning, tömningsdag och tid bestäms av kommunen eller den entreprenör som på uppdrag av kommunen sköter tömningen.

Viktig information om din slamtömning:

  • Brunnen måste vara väl utmärkt med fastighetsbeteckning på en stolpe eller skylt. Om brunnen inte är utmärkt och därför inte kan hittas, debiteras du med en avgift för bomkörning.
  • Anläggningarna ska vara försedda med botten för att undvika inblandning av sten och grus i slammet och vara funktionsduglig, inga trasiga insatser. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens anskaffning, skötsel och underhåll.
  • Vägen måste vara framkomlig och farbar för tunga fordon. Vintertid måste vägen plogas och sandas.
  • Brunnen måste röjas från buskage och sly och vintertid måste brunnen vara framskottad.
  • Om det finns särskilda instruktioner för tömning av din anläggning ska dessa tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning. Instruktionerna ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
  • När slambrunnen tömts bekräftas det med en målad färgprick på brunnslocket.
  • För att undvika skada på fastigheten vidtas försiktighet. Vid tveksamhet dras alltid extra slang för att inte riskera att åsamka skada på fastigheten. Extra slangdragning vid slamtömning medför extra avgifter.

Extratömning & akut extratömning av slambrunn

Extratömning av slambrunn sker normalt fredag samma vecka. Om du behöver en tömning före dess eller inom 24 h kan du beställa en akut slamtömning via E-tjänster eller medborgarservice.

För akut slamtömning helgar & kvällar 070-927 99 83

Du debiteras extra avgifter vid slamtömning för:

Tunga lock

 Kommunen rätt att ta ut en avgift för tunga lock vilka utgör ett arbetsmiljöproblem för dem som utför slamtömningen.

Extra slangdragning

15 m slang ingår i ordinarie tömningstaxa. Utöver det debiteras man extra ifall avståendet mellan bilens uppställningsplats och brunnen överstiger 15 m.

Uppringning eller SMS-avisering

Som fastighetsägare har du möjlighet att få en avisering 24 h före tömning om du anmält det i god tid i förväg till kommunen. (Talmeddelande räknas som uppringning).

Bomkörning

Kommunen har rätt att ta ut en framkörningsavgift om slambilen inte kommer fram till brunnen på grund av hinder i vägen eller inte kan hitta brunnen och den inte är korrekt utmärkt. 

Senast uppdaterad: 2022-01-31