Innehåll i insatsplaner

Beroende på förutsättningarna i anläggningen behöver insatsplanen innehålla olika information, ju mer komplex anläggning desto mer information behövs i insatsplanen. Följande rubriker bör finnas i alla insatsplaner.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa anläggningens utformning och byggnaders placering i förhållande till omgivningen.

Situationsplanen bör innehålla:

 • Angreppsvägar till området
 • Byggnader och numrering av byggnader
 • Vägar och mark kring byggnader
 • Norrpil
 • Brandposter och andra brandtekniska installationer

Byggnadsritning

För en invändig räddningsinsats bör det finnas byggnadsritningar. Ritningar bör finnas för samtliga byggnader och våningsplan.

Av ritningen bör placering av följande framgå:

 • Brandtekniska installationer som brandlarmscentral, sprinklercentral, stigarledningar rökluckor och liknande
 • Brandcellsindelning
 • Särskilda risker
 • Skyddsobjekt

Textinformation

Utöver den visuella information som ges i situationsplan och byggnadsritning kan kompletterande information i textform vara nödvändig. Exempelvis bör ytterligare information finnas om:

 • Kontaktuppgifter till representanter för verksamheten
 • Särskilda risker
 • Skyddsobjekt
 • Handhavande av brandtekniska installationer eller processer som behöver påverkas av räddningstjänsten

Brandskyddsföreningen har utarbetat en rekommendation för hur insatsplaner bör se ut.

Senast uppdaterad: 2020-11-08