Parkeringsnorm

Parkeringsnormen är kommunens regelverk och ska användas som stöd för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnationer. Den ska vägleda vid beslut i exploateringsprojekt, planläggning och i bygglovshanteringen för bostäder och verksamheter. Normen anger vilka krav som ska ställas på exploatören för att uppnå en rimlig tillgång på parkering för att möta behovet för boende, arbetande och besökare samt ser till så att efterfrågan kan tillgodoses inom fastigheten.

Genomfört samråd

Samrådet har pågått mellan 8 oktober till och med 1 november. Parkeringsnormen revideras nu utifrån inkomna synpunkter. Ambitionen är att parkeringsnormen ska hanteras av kommunfullmäktige i december 2021.

  

Senast uppdaterad: 2021-11-02