Personalantal i publika lokaler

Det finns många faktorer som avgör hur många personer som får vistas i en lokal. Vid en brand eller annan oönskad händelse ska alla kunna utrymma tillräckligt snabbt och säkert från byggnaden. Därför kan de tekniska förutsättningarna begränsa hur många som samtidigt får vistas i byggnaden.

På den här sidan hittar du en en del tekniska krav som ställs beroende på personantal. Observera att detta inte är en anvisning för att kunna säkerställa eller höja personantalet. Till detta måste du anlita en sakkunnig projektör, till exempel en brandkonsult. Vårt syfte med att visa detta är att du ska kunna få en första varning för om ni tar in för mycket folk lokalen.

Har du exempelvis en inåtgående dörr i en utrymningsväg, får ni aldrig vara fler än 30 personer i lokalen även om ni har plats för fler. Skulle ni dela den här utrymningsvägen med en annan lokal, får ni aldrig vara fler än sammanlagt 30 personer i bägge lokalerna.

Observera även att det maximala personantalet generellt inte har några undantagstillfällen. Ni får alltså inte ta in fler personer än det tillåtna ens vid enstaka tillfällen.

Två utrymningsvägar som är oberoende av varandra

Det måste finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Med oberoende menas att en brand inte får kunna slå ut bägge utrymningsvägarna. Minst en av utrymningsvägarna ska leda direkt ut till det fria eller till ett trapphus i egen brandcell. Mindre och lätt överblickbara lokaler i markplan med få personer kan få lov att ha en enda utrymningsväg, exempelvis små frisörsalonger eller tobaksaffärer, om dörren leder direkt ut till det fria.

Ni får inte ha det för trångt

I Boverkets byggregler finns en tabell för dimensionerande persontäthet (BBR 21, tabell 5:333). Vid användning av denna tabell ska hänsyn tas till vilka ytor som personerna har till förfogande. Exempelvis är dimensionerande persontäthet för pub 3 personer per kvadratmeter, men för det sammanlagda personantalet i puben kan inte lokalens alla ytor för räknas in. Toaletter, personalutrymmen, garderober eller andra ytor där det inte är möjligt eller rimligt att pubgäster vistas kan inte medräknas som pubyta. Detsamma gäller för ytor med bordsservering, där räknas det faktiska antalet sittplatser.

Om ni är fler än 30 personer

 • Om ni är fler än 30 personer ska dörrar i och till utrymningsvägar vara utåtgående.

Om ni är fler än 50 personer

 • Om ni är fler än 50 personer ska dörrar i utrymningsvägar vara lätt öppningsbara enbart med ett handtag som trycks neråt eller utåt.

Om ni är fler än 150 personer

 • utrymningsvägar vara lätt öppningsbara med handtag som vi anser ska uppfylla SS-EN 179 (eller SS-EN 1125 om det föredras)
 • utrymningsstråk och dörröppningar i utrymningsvägar vara minst 1,20 meter breda
 • det finnas ett godkänt utrymningslarm med nödvändiga styrningar, exempelvis avstängning av ljudanläggning och tändning av belysning
 • nödbelysning finnas i lokalen samt i och utanför utrymningsvägarna
 • väggar och tak ha ytskikt i brandteknisk klass I (B-s1,d0) vilket motsvarar normalt målad betong eller gips.

Om ni är fler än 300 personer

 • Om ni är fler än 300 personer ska utrymningslarmet ha talat meddelande.

Om ni är fler än 600 personer

 • Om ni är fler än 600 personer ska det finnas minst 3 utrymningsvägar som är oberoende av varandra.

Om ni är fler än 1 000 personer

 • Dörrar i och till utrymningsvägar vara öppningsbara med panikreglar som uppfyller standarden SS-EN 1125.
 • Det finnas minst fyra utrymningsvägar som är oberoende av varandra.
Senast uppdaterad: 2024-01-04