Planprogram

Planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande. 

Senast uppdaterad: 2019-11-22