Lagkrav & Avgifter

Att hushållen sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras det i lag. Miljöbalken, avfallsförordningen, naturvårdsverkets föreskrifter, Bodens kommuns avfallsföreskrifter, avfallstaxa. Hur hänger allt ihop och vad är vad? Det reder vi ut nedan!

Hela Sveriges avfallshantering utgår från Miljöbalken. Syftet med denna är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de avser den enskildes dagliga liv eller någon form av verksamhet.

Med stöd av Miljöbalken är Avfallsförordningen framtagen. Denna reglerar bestämmelser om avfall, hur avfall ska hanteras samt olika avfallsförebyggande åtgärder.

Naturvårdsverket har som myndighet tagit fram föreskrifter med syfte att vägleda i miljöbalksfrågor.

Bodens kommuns föreskrifter är framtagna med stöd av miljöbalken och avfallsförordningen. Dessa reglerar hur avfallshanteringen ska skötas i vår kommun och är antagna i kommunfullmäktige. Föreskrifterna kan uppdateras år från år då lagar kan kommas att ändras samt tillkomma.

Renhållningsavgifterna i Bodens kommun regleras i Avfallstaxan. Denna baseras på självkostnadsprincipen vilket betyder att avgifterna inte får vara högre än vad verksamheten kostar. Boden kommuns avfallstaxa är uppbyggd av en fast och en rörlig del. Den fasta kostnaden (grundavgiften) ska täcka kostnaderna för kundtjänst, planering, avfallsinformation, hämtning av avfall, driften av kommunens tre återvinningscentraler, hantering och behandling av avfall samt avfallsförebyggande åtgärder och förberedelse för återanvändning (återbruk). Den rörliga delen ska täcka kostnader för behållare, kärl, hämtning, transport, kvittblivning och behandling av avfall vid respektive anläggning. Den rörliga delen kostnaden styrs av hushållets kärlstorlek och hämtningsintervall. Hushållen har här möjlighet att påverka sin avfallstaxa genom noggrann utsortering av avfallet, bra va! Bättre sortering genererar en billigare avgift. Att exempelvis sortera ut förpackningar och lämna dessa på närmaste Återvinningsstation resulterar i mindre avfall i kärlen hemma vilket möjliggör abonnemang med de minsta kärlen och de lägsta hämtningsfrekvenserna som Bodens kommun erbjuder. Eftersom avfallet då inte behöver hämtas lika ofta eller inte lika stor mängd hämtas resulterar detta i en billigare avgift. Blir en återvinnare du också!

Senast uppdaterad: 2024-01-25