Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften, avfallstaxan, antas av kommunfullmäktige och gäller från och med 2023-01-01.  Avgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift som täcker kostnader för hämtning och behandling. 

Så fungerar renhållningstaxan

Renhållningstaxan, avfallstaxan, baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgifterna inte får vara högre än vad verksamheten kostar. I Bodens Kommun utgörs renhållningstaxan av två delar, en fast grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften täcker fasta kostnader som kundservice, hämtning av grovsopor, planering och övrig administration samt driften av kommunens tre återvinningscentraler och hantering av avfallet som inkommer till dessa.

Den rörliga delen av taxan utgörs av kärlkostnader, insamling och transport av avfallet och behandling av avfallet vid respektive anläggning. Den rörliga delen varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall.

Senast uppdaterad: 2022-12-30