Så gör jag vid ny- och ombyggnation

Vid frågor som gäller bygglov hänvisar vi till samhällsbyggnadskontoret.

  • Vid nybyggnation eller ändring ställs ofta krav på att byggherren ska upprätta en brandskyddsdokumentation.
  • Denna dokumentation ska vara ett stöd i projekteringen för att brandskyddet ska bli fungerande och uppfylla minst de krav samhället ställer i boverkets byggregler.
  • Normalt upprättar en brandkonsult brandskyddsdokumentationen och hjälper er vidare i arbetet. 


Räddningstjänsten rekommenderar er följande arbetsmetod

  1. Inled samarbete med en brandskyddsprojektör ni känner förtroende för. 
  2. Fundera över vilket skydd ni vill ha som ägare/nyttjanderättshavare av huset. Hur fungerar de olika lösningarna som föreslagits för er?
  3. Låt brandskyddsprojektören besiktiga utförandet för att säkerställa att slutresultatet överensstämmer med den projektering som utförts.
  4. Nyttja brandskyddsdokumentationen som ett underlag i det systematiska brandskyddsarbetet, SBA.

Roller och ansvar

  • Räddningstjänsten har ingen beslutande roll i byggprocessen utan biträder byggnadsnämnden med rådgivning som huvudsakligen omfattar byggnadens placering och grundläggande förutsättningar för ett tillfredsställande brandskydd.
  • Det är alltid Samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut i bygglovsfrågor.
  • Om de behöver stöd i brandskyddsfrågor vid bygglovsansökan skickar de ärendet på remiss till oss på Räddningstjänsten.
Senast uppdaterad: 2020-11-08