Sortera och återvinn – en vinst både för dig och för miljön!

Genom att återvinna förpackningar och material vid en ÅVS eller ÅVC sparar du inte bara på naturens resurser, du kan också spara pengar för dig själv. Mängden brännbart restavfall minskas i ditt kärl och kanske kan du därmed klara dig med ett mindre kärl eller glesare hämtningsintervall. Ju bättre vi som konsumenter är på att sortera, desto mer kostnads- och miljöeffektiv blir avfallshanteringen och då minskar även kommunens kostnader för avfallshantering vilket i längden påverkar avfallstaxan.

Producenternas ansvar att ta hand om förpackningar

I Sverige har vi något som kallas för producentansvar, alltså att producenterna enligt lag ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar. Tillsammans har dem bildat en förening, Förpackningsinsamlingen (FI). De driver och tar hand om de flesta återvinningsstationer i Sverige. Föreningen drivs utan vinstintresse och finansieras framför allt genom förpackningsavgifter från producenterna, avgifter som vi konsumenter betalar när vi köper en vara. Du har alltså redan betalt avgiften för återvinning av förpackningen vid köp av en vara, att då kasta den i brännbart innebär att du betalar för förpackningen en gång till via kommunens avfallstaxa för insamling och behandling av ditt brännbara avfall.  

Insamlade förpackningar transporteras till rätt sorteringsanläggning för hantering och återvinning. Ibland handlar det främst om att spara stora mängder energi som gör återvinning till en bra idé. Ett bra exempel är aluminium där återvinning av materialet endast förbrukar 5 procent av den energi som går åt vid nytillverkning, det lönar sig alltså att panta dina burkar. För stål är samma siffra 25 procent. Både aluminium och stål är två material som kan återvinnas i oändlighet utan försämrad kvalitet.

”Allt brinner” är en fras som hörs då och då. Att förbränna avfall genererar el och energi som bland annat kan användas för att värma upp bostäder men det är mer resurseffektivt att återvinna gamla förpackningar till nya. Avfall kan bara förbrännas en gång medan återvinning ger en miljö- och resursmässig vinst där samma material kan utnyttjas flera gånger. Att återvinna sparar både energi och material i stället för att vi fortsätter förbruka resurser genom förbränning. Dem transporter som uppstår vid insamling och återvinning av avfallet motiveras av miljövinsterna och de insparade materialresurserna.

Matavfall och matsvinn

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp och matsvinn står för ca 8-10 procent av världens växthusgaser. I Sverige uppstår den största andelen matsvinn i hushållen, enligt livsmedelsverket slängs ca 19 kilo ätbar mat per person och år. Det innebär ett stort slöseri av resurser då mycket av våra livsmedel produceras, transporteras, förädlas, förpackas, förvaras och säljs för att sedan slängas, helt i onödan. Det är därför en bra idé att vara extra uppmärksam på vad som kastas i kompostkärlet. På livsmedelsverkets hemsida finns mycket information och tips om hur du kan minska ditt matsvinn och på så sätt få svinnsikt, se länk i högermenyn.

Senast uppdaterad: 2022-12-30