En installatör i röda arbetskläder sitter bredvid en luftvärmepump och tittar i sin verktygslåda.

Värmepump

Om du tänker installera en värmepump för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme, ska du i god tid, anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Anmälan gäller även för luftvärmepumpar.

Blankett och informationsblad finns längst ner på sidan Glöm inte att med anmälan bifoga en kartbild över fastigheten med borrhål alternativt jord- respektive vattenvärmeslingan inritad. I e-tjänsten Skapa tomtkarta kan du enkelt ta fram en kartbild över aktuell fastighet.

När anmälan är komplett (fullständiga uppgifter) har nämnden sex veckor på sig att fatta beslut i ärendet. Du får inte påbörja grävning eller borrning i marken innan nämnden lämnat beslut eller att 6 veckor har passerat.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ärendet, enligt fastställd taxa. För år 2024 gäller för luftvärmepump 591,50 kr och övriga anläggningar 2 366 kr. Avgiften tas ut även om beskedet/beslutet blir negativt.

Välj system

När du väljer system för att utvinna berg, jord, markvärme eller ytvattenvärme är det viktigt att miljö- och hälsoriskerna blir så små som möjligt. Om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde kan andra regler gälla för installation av värmepump. I vissa fall kan en del försiktighetsmått eller skyddsåtgärder behöva göras för att undvika störningar för människor och miljö. Din anmälan är viktig då en felaktigt placerad eller utförd anläggning i värsta fall kan drabbas av nyttjandeförbud.

Köldbärarvätskan innehåller ämnen som vid läckage kan riskera att förorena brunnar eller grundvatten. 

Anlita certifierade företag

Det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt så att anläggningen inte orsakar skador eller innebär för höga driftskostnader. Information om utfärdade certifikat för brunnsborrare finns bland annat på SGU´s hemsida, se länk i högermenyn.
Certifierade installatörer är anslutna till Svenska värmepumpsföreningen eller Svenska energi- och värmepumpsföreningen. 

Skicka in din anmälan via Bodens kommuns e-tjänster.

Ladda ner dokument
Anmälan/ansökan om installatio...
Ladda ner dokument
Informationsblad värmepump
Senast uppdaterad: 2024-04-12