Värmepump

Om du tänker installera en värmepump, för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme, ska du i god tid, anmäla detta till miljö- och byggnämnden. När anmälan är komplett (fullständiga uppgifter) har nämnden 6 veckor på sig att fatta beslut i ärendet. Du får inte påbörja grävning eller borrning i marken innan nämnden lämnat beslut eller att 6 veckor har passerat. Blankett och informationsblad finns längst ner på sidan Glöm inte att med anmälan bifoga en kartbild över fastigheten med borrhål alternativt jord- respektive vattenvärmeslingan inritad.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ärendet, enligt fastställd taxa. För år 2023 gäller för lLuftvärmepump 556 kr och övriga anläggningar 2 224 kr. Avgiften tas ut även om beskedet/beslutet blir negativt.

Välj system

När du väljer system för att utvinna markvärme är det viktigt att miljö- och hälsoriskerna blir så små som möjligt. à När du väljer system för att utvinna berg, jord eller ytvattenvärme är det viktigt att miljö- och hälsoriskerna blir så små som möjligt.Om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde kan andra regler gälla för installation av värmepump. I vissa fall kan en del försiktighetsmått eller skyddsåtgärder behöva göras för att undvika störningar för människor och miljö. Din anmälan är viktig då en felaktigt placerad eller utförd anläggning i värsta fall kan drabbas av nyttjandeförbud.

Köldbärarvätskan innehåller ämnen som kan påverka miljön. Vid läckage finns risk för att brunnar eller grundvatten förorenas. Miljön kan också påverkas genom att temperaturen sänks i det medium du utvinner värme ifrån. När du väljer system för att utvinna markvärme är det viktigt att miljö- och hälsoriskerna blir så små som möjligt.

Anlita certifierade företag

Det är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt så att anläggningen inte orsakar skador eller innebär för höga driftskostnader. Information om utfärdade certifikat för brunnsborrare finns bland annat på SGU´s hemsida, se länk i högermenyn.
Certifierade installatörer är anslutna till Svenska värmepumpsföreningen eller Svenska energi- och värmepumpsföreningen. 

Skicka in ansökan/anmälan via e-tjänst, klicka på denna länk

Ladda ner dokument
Informationsblad om installati...
Ladda ner dokument
Anmälan/ansökan installation a...
Senast uppdaterad: 2023-01-04