Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

 

Brandfarlig vätska

symbol för brandfarlig vätska

 • En brandfarlig vätska har en flampunkt som understiger 100°C.
 • Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, lacknafta och aceton.
 • Om flampunkten överstiger 100°C är vätskan enligt lagens definition inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behöver då inte sökas.
 • Det kan dock krävas tillstånd för hantering enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken.

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser beroende på vilken flampunkt vätskan har.

Klass 1 Vätska med flampunkt under 21°C

Klass 2a Vätska med flampunkt från 21°C till och med 30°C

Klass 2b Vätska med flampunkt över 30°C till och med 55°C

Klass 3 Vätska med flampunkt över 55°C till och med 100°C

Om du är osäker på vilken klass en vara tillhör kan du titta på säkerhetsdatabladet där varans flampunkt bör framgå. Säkerhetsdatablad kan du be och få från leverantören.

 

Brandfarlig gas

 • Till brandfarliga gaser räknas gaser som vid en temperatur av 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.
 • Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, naturgas, ammoniak och vätgas.

Brandfarliga varor definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB. Gällande Vätskor och gaser styr föreskriften MSBFS 2010:4 vilka som anses utgöra brandfarlig vara. För aerosoler gäller MSBFS 2010:8 för vilka som anses vara brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler

 

Brandreaktiva varor

 • Brandreaktiva varor är ämnen som kan orsaka eller förvärra bränder utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor.
 • Egenskaper som dessa ämnen besitter kan vara att de är oxiderande och självreaktiva, att de har väldigt högt energiinnehåll eller är fasta brandfarliga ämnen.

Vilka varor som i lagen omfattas av begreppet brandreaktiva varor avgör Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Detta gör de genom att meddela föreskrifter om vilka varor som ska omfattas.

I dagsläget finns föreskrifter gällande följande ämnen:

 • Väteperoxid
 • Organiska peroxider
 • Ammoniumnitrat
 • Lågnitrerad nitrocellulosa
 • Brandfarlig biograffilm

Föreskriften för respektive brandreaktivt ämne anger vilka mängder som är tillståndspliktiga.

 

Vad säger lagen om hantering av brandfarlig vara?

 • I lagen står det att om du hanterar, överför eller importerar brandfarliga varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Tillstånd och föreståndare

 • Hanterar du yrkesmässigt eller en större mängd brandfarlig vara, ska du ha tillstånd.
 • Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten.
 • Föreståndare ska anmälas till Räddning- och säkerhetsförvaltningen.

Förvaring av brandfarlig vara

 • Den som hanterar brandfarliga varor är ansvarig för att se till att detta sker med betryggande säkerhet.
 • Skadebegränsande åtgärder ska vidtas så att följderna av en brand eller explosion begränsas och risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom minimeras.
 • Det finns olika krav på hur förvaringen ska utformas för att den ska kunna anses ske på ett betryggande sätt.
 • Hur detta påverkar just dig beror på vilken typ av vara du hanterar, hur stora mängder som hanteras samt hur omgivningen ser ut.
 • Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna.
 • På msb.se finns vägledning för riskutredning för mindre och medelstora verksamheter: Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter.

Samråd till följd av avvikelse från den normala hanteringen

 • Enligt 8 § Förordningen om brandfarliga och explosiva varar är det förbjudet att använda eld eller andra tändkällor inom områden där brandfarliga varor hanteras, om detta kan medföra mer än ringa risk för olyckor med varorna.
 • Om det finns ett behov att använda eld eller andra tändkällor inom området, i samband med förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen, kan ett samråd behövas.
 • Finns det ett behov av samråd ska Räddningstjänsten kontaktas i god tid före påbörjat arbetsmoment.

Föreståndare

 • Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du i enlighet med 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare för brandfarlig vara ska anmälas till räddningstjänsten.

 

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

 • En föreståndares uppgift är att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.
 • Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheterna och möjligheterna i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.
 • Den som driver verksamheten ska se till att föreståndaren får den kunskap som behövs.
 • Ett dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet, ska kunna presenteras senast vid en avsyning.
 • Det kan till exempel vara kopia på avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

I föreståndarens arbete ingår även att ha ett ansvar för säkerhetsarbetet eller att säkerhetsarbetet fungerar inom den organisation som föreståndaren verkar i (Kommentar till 4.5 i SÄIFS 2000:2).

 • Föreståndare ska ha kunskap om hur anläggningen fungerar och ansvara för att den sköts på rätt sätt.
 • Dessutom ska föreståndaren informera övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras.
 • Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera den brandfarliga varan vid stängningsdags och vad de ska göra om de känner gaslukt, ser ett läckage eller upptäcker ett spill.
Ladda ner dokument
Brandfarliga varor - kompetens...
Ladda ner dokument
Brandfarliga varor - föreståndare
Senast uppdaterad: 2023-11-27