Husmodell står på ritning av hus.

Bygga, ändra eller riva

Du kan söka bygglov antingen via pappersblankett och skicka in till Bodens kommun, miljö- och byggenheten, 961 86 Boden eller skicka in dina handlingar via vår e-post: mob@boden.se
Till ansökan ska man bifoga de ritningar som behövs för att beskriva vad man vill göra, dvs en situationsplan, fasadritning och planritning.

Behövs bygglov?

Först bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Inom olika delar av kommunen gäller olika bestämmelser. För att få reda på vad som gäller i ditt fall bör du kontakta miljö- och byggenheten på kommunen.

Åtgärder som kräver bygglov:

 • Uppföra nya byggnader
 • Göra tillbyggnader
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, ex. ändra användning från bostad till kontor
 • Uppföra murar eller plank
 • Anordna upplag eller materialgårdar
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor
 • Väsentligt ändra byggnader och anläggningar
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, ex. ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Vilka handlingar behövs för  ett bygglov eller en bygganmälan?

Ansökan/anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. följande handlingar ska skickas in om du söker bygglov eller ska göra en mindre byggåtgärd (ex en attefallsbyggnad). Behöver handläggaren kompletterande uppgifter hör den av sig till sökanden.

 • Ifylld lovansökan/anmälan, se blankett längre ner på sidan 
 • Situationsplan, skala 1:500 med mått samt avstånd till grannfastigheterna
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Eventuellt nybyggnadskarta

Rivningslov

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Ändra invändigt, anmälan krävs

 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Ändring av en byggnadskonstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.

Installera eldstad eller rökkanal, anmälan krävs

 • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn, vedspis eller väsentlig ändra en befintlig eldstad.
 • Väsentlig ändring av en eldstad kan t.ex. vara en installation av en tyngre eldstad eller att man ändrar bränsleslag.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Sök certifierade kontrollansvariga via Boverket hemsida, se länken i menyn till höger.

Ladda ner dokument
Ansökan_anmälan om byggåtgärd
Ladda ner dokument
Ansökan om strandskyddsdispens
Ladda ner dokument
Ansökan om förhandsbesked
Ladda ner dokument
Grannemedgivande
Ladda ner dokument
Riktlinjer för plank, murar oc...
Ladda ner dokument
Materialinventering och redovi...
Ladda ner dokument
Begäran om slutbesked inkl kon...
Senast uppdaterad: 2022-06-20