Tillstånd brandfarlig vara

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras.

Fullständig information finns i MSBs tillståndshandbok. Tabellen nedan är hämtad ur handboken och ger en bra vägledning.

Hantering Volym (liter)
Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader C1

Inomhus:2
Utomhus3):60

Inomhus: 2
Utomhus3):
100  
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus 250 500 500 10000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhs4) 1000 3000 3000 50000
Icke yrkesmässig hantering5) Gasol: 60
Andra gaser: 10
100 100 10000

 

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 grader.
2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t ex även föreningar och frivilligorganisationer.
3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
5) Detta omfattar endast privat hantering.

 

Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa redovisas i tillståndshandboken.

Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga. 

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

Så söker du tillstånd

Tillståndsansökan gör du via kommunens e-tjänst.

Så här fyller ni i ansökningen:

Punkt 1. Sökande

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.

Faktureringsuppgifter

Här anges den adress till vilken fakturan avseende prövningsavgiften ska skickas.

Punkt 2. Anmälan av föreståndare  

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Personen ska ha goda kunskaper och god erfarenhet av de varor som hanteras och av den verksamhet som hanteringen ingår i.

Punkt 3. Fastighet

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis m.m. Även fastighetens adress ska anges.

Punkt 4. Verksamhet

Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som avses bedrivas. Beskrivningen ska fokusera på hur de brandfarliga varorna hanteras.

Namn och klass ska framgå för respektive brandfarlig vara tillsammans med information om hur förvaringen ska ske. Information om vilken klass de brandfarliga varorna tillhör framgår bland annat av leverantörens produktblad. Ytterligare information om klassificering och definitioner finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida www.msb.se. 

Mängden brandfarlig gas och brandfarlig vätska ska anges i liter. Gällande brandfarlig gas är det behållarens volym, om man skulle fylla den med vatten, som ska anges.

Punkt 5. Följande dokument krävs för att ansökan ska kunna behandlas

Riskutredning ska utföras enligt 7 § i Lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor, och bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. 

Skalenlig karta/ritning som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse

Situationsplan som visar anläggningsområdet t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar, lastnings- och lossningsplatser, förbudsområden etc. avses förläggas.

 • Ritningar över byggnader där brandfarlig vara avses förvaras. För varje byggnad ska det framgå
  • dess yttre utformning där hantering sker (fasadritningar där så behövs, för att visa närbelägna fönster etc.) 
  • dess funktion och rummens funktioner 
  • uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass
  • ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden
  • Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.
 • Klassningsplaner enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7.

  För cisterner och rörledningar tillkommer i förekommande fall: 

 • Planritning med cisterner och eventuell invallning
 • Teknisk beskrivning 
 • Konstruktionsritningar 
 • Flödesschema 
 • Tidsschema för kontroller 
 • Certifikat/typgodkännande 
 • Installationskontrollrapporter 
 • Kontrollrapporter för återkommande kontroll 

  Senast vid avsyningstillfället ska följande redovisas: 
   
 • Anmälan om föreståndare samt dokumentation som styrker föreståndarens kompetens och befogenheter 
 • Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs  
 • Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning  ‚Äč
 • Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning  
 • Egenkontrolljournal  
 • Drift- och skötselinstruktioner på svenska  
 • Instruktioner vid brand och läckage  
 • Skyltning och märkning 
 • Handläggning av ärendet kommer inte påbörjas förrän ansökan är komplett.
 • Då insänd ansökan är komplett skickas ett mottagningsbevis.
 • Om ansökan inte är komplett skickas istället en begäran om komplettering.

 

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

 • När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett.
 • Är den det, skickar vi ett mottagningsbevis till dig.
 • Därefter meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader.
 • Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.

När vi har fattat beslut i ärendet meddelas det skriftligt.

 • I samband med ett beslut om tillstånd meddelar vi även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt.
 • Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift.
 • Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.

 

Senast uppdaterad: 2021-11-16