Avgifter förskola och fritidshem

Ny maxtaxa från och med 1 januari 2024

Om du har ett eller flera barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift varje månad. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i hushållet. Du betalar för max tre barn som har plats i förskola och fritidshem. För det fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Det är Skolverket som fastställer den årliga höjningen av avgifter och inkomsttak. Inkomsttaket för maxtaxan är 56 250 kronor i månaden per hushåll.

Förändringar i debitering av barnomsorg från 1 april 2019

Fritidshem – Endast heltidsplacering på fritidshem finns. Debitering sker enligt % på inkomst med maxtaxa.
Denna placering erbjuds då vårdnadshavare är:

  • Arbetande, minst 50%
  • Studerande, minst 50%

Arbetsökande som får möjlighet till timarbete.

Vårdnadshavare kontaktar placeringsassistent och vid uppvisande av anställningsbevis får barnet plats på fritidshemmet omgående. Barnet har då rätt till plats de dagar som vårdnadshavare arbetar. Vistelsetid meddelas till fritidshemmet innan barnet anländer, men kan ske med kort varsel och rapporteras dag för dag.

Ordinarie plats för barn 1-2 år - Debitering sker enligt % på inkomst med maxtaxa

Denna placering erbjuds då vårdnadshavare är:

  • Arbetande, minst 50%
  • Studerande, minst 50%
  • Föräldralediga (15 tim/vecka)
  • Arbetssökande (15 tim/vecka med möjlighet att utöka tiden)

Arbetssökande - För tillgång till flextid (mer än 15 tim vistelsetid) i samband med arbete, måste anställningsbevis uppvisas för personalen på den förskola där barnet är placerat. Vistelsetid meddelas till förskolan innan barnet anländer, men kan ske med kort varsel och rapporteras dag för dag.

Ordinarie plats för barn 3-5 år - Debitering sker enligt % på inkomst med maxtaxa. 

Reducering för allmän förskola sker 1 september – 31 maj. Perioden 1 juni – 31 augusti debiteras full taxa.

Denna placering erbjuds då vårdnadshavare är:

  • Arbetande, minst 50%
  • Studerande, minst 50%
  • Arbetssökande (15 tim/vecka med möjlighet att utöka tiden)

Arbetssökande - För tillgång till flextid (mer än 15 tim vistelsetid) i samband med arbete, måste anställningsbevis uppvisas för personalen på den förskola där barnet är placerat. Vistelsetid meddelas till förskolan innan barnet anländer, men kan ske med kort varsel och rapporteras dag för dag.

Föräldralediga vårdnadshavare till barn 3-5 år

När vårdnadshavare är föräldraledig för ett syskon - erbjuds barn 3-5 år kostnadsfri allmän förskola. (Placering är möjlig från hösten det år barnet fyller 3 år).

Allmän förskola

Kostnadsfri allmän förskola erbjuds alla barn, från hösten då barnet fyller 3 år. Denna placering gäller 15 timmar/vecka under skolans terminstider. När skolan har lov har barnet inte rätt att vistas på förskolan. (Placering är möjlig från hösten det år barnet fyller 3 år).

Avgifter

Avgifter tas ut under 12 månader/år enligt nedanstående taxa:

Förskola

Barn 1:               3% av hushållets inkomst, dock högst 1645 kr/mån

Barn 2:               2% av hushållets inkomst

Barn 3:               1% av hushållets inkomst

Barn 4                ingen avgift

Från 1 september det år barnet fyller 3 år till 31 maj det år barnet fyller 6 år betalas 70% av taxan. Perioden 1 juni till 31 augusti respektive år betalas full taxa.

Fritidshem

Barn 1:               2% av hushållets inkomst, dock högst 1125 kr/mån

Barn 2:               1% av hushållets inkomst, dock högst 563 kr/mån

Barn 3:               1% av hushållets inkomst 563 kr/mån

Barn 4                ingen avgift

Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i respektive familj. Det innebär att det yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Det näst yngsta barnet räknas som barn nummer 2 och så vidare. 

Riktlinjer för avgifter

Vid placering på förskola eller fritidshem utgår maxtaxa vid ny placering. När inkomstuppgift inkommer ändras avgiften utifrån den sammanlagda inkomsten i hushållet. Avgift debiteras 12 månader per år. Vid nyplacering/uppsägning sker debitering beroende på datum. Vid överflyttning debiteras avgift utan avbrott. Kommunen har rätt att begära arbets-/studieintyg, inkomstuppgift samt intyg från arbetslöshetskassa, skatteverket, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Skyldighet att meddela förändringar

Vårdnadshavare/sambo är skyldiga att lämna upp- gift om förändrade familjeförhållanden, inkomster, och vistelsetid. Om utsänd inkomstförfrågan inte inkommit debiteras högsta avgift. Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas om avgiften grundar sig på felaktiga uppgifter. Ny avgift börjar gälla från det datum som angivits.
Om debiterad avgift inte betalas i tid tillkommer inkassoavgift enligt förordning 1981:1057 om ersättning för inkassokostnader med mera. Vid utebliven betalning sägs platsen upp med en månads varsel. Vårdnadshavare kan inte få en ny plats om skuld finns för obetald avgift gällande förskola och fritidshem.

Senast uppdaterad: 2024-01-04