Byggnader på landsbygden.

Bostadsanpassning

Information om bostadsanpassningsbidrag 

En ny lag om lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara skälig kostnad för de sökta åtgärderna. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen, det är du som sluter avtal med entreprenören för att få åtgärderna utförda. Bidraget är personligt och det är alltid konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig och entreprenören. 

Vem kan söka? 

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp, ditt ombud behöver då en fullmakt. Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus. 

Vad kan man få bidrag för? 

Du kan få bidrag för att anpassa och komplettera bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som inte tas med vid en flytt. Det gäller till exempel att: 

  • ta bort trösklar 

  • montera stödhandtag eller räcken 

  • byta ut badkaret mot dusch 

  • anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp 

  • installera dörröppnare 

  • förstärka fast belysning i kök och badrum 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av byggtekniska brister eller beror på eftersatt underhåll. Normalt bostadsunderhåll kan exempelvis vara att byta packning i en kran, byta ut trätrall på balkongen eller reparation av vitvaror. Du kan inte heller få bidrag om din bostad saknar eller har avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner eller vid avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet. 

Särskilda boendeformer 

I vissa boendeformer lämnas inte bidrag för anpassning. Avgörandet är att bostaden beviljas efter en särskild biståndsprövning enligt SoL eller LLS.  

Kan man få bidrag om man flyttar? 

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en lämplig bostad med tanke på din funktionsnedsättning. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för åtgärder i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader. 

Ansökan och intyg 

Ansökan görs hos kommunen. Ansökningsblankett kan du få genom att kontakta Medborgarservice på 0921-62 00 eller handläggaren för bostadsanpassning på 0921-62 139.  

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan medicinsk sakkunnig som styrker behovet av anpassning. Anpassningen ska vara nödvändig för att din bostad ska bli ändamålsenlig för dig utifrån ditt funktionshinder.  

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede kontaktar din fastighetsägare för att diskutera anpassningen. För att kunna beviljas bidrag ska samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till att anpassningen får utföras. I medgivandet skall det även framgå att inget krav på ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna kommer att ställas på dig.  

I samband att ansökningsblanketten skickas till dig får du även bifogat en blankett som du kan använda för att få medgivande från fastighetsägaren. 

Offert eller kostnadsberäkning 

Till din ansökan om bidrag behöver du bifoga en offert eller kostnadsberäkning för de anpassningsåtgärderna du söker bidraget till. Tänk på att entreprenören du frågar måste ha F-skattsedel och ha relevant behörighet för det arbete som ska utföras. Utförandet ska följa gällande bygglagstiftning (BBR) och branschregler för att bidrag ska kunna betalas ut. 

Om du har funderingar kring detta det går bra att be kommunen om hjälp med att ta in en offert. Oavsett om du bifogar handlingarna eller får hjälp av kommunen är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören. Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga eller kräva bygglov. Om du är osäker på vad som gäller för din ansökan kan du kontakta kommunens bygglovsavdelning. 

Utredning och beslut 

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare dina förutsättningar att få bidrag utifrån Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Hur lång tid det tar innan du får ditt beslut kan variera beroende på ärendets omfattning. Du är garanterad ett beslut senast 6 månader efter att du lämnat in din ansökan. Beslutet är alltid skriftligt och skickas hem till dig. Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de sökta åtgärderna och täcka alla kostnader för beviljade bostadsanpassningsåtgärder.

Överklagan  

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan så finns det en motivering i beslutet till varför du inte får bidrag. Du kan alltid överklaga kommunens beslut om du anser att det inte är rätt. Vill du överklaga beslutet ska överklagan ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan sedan ompröva beslutet till din fördel eller skicka din överklagan vidare till förvaltningsrätten för prövning. 

Beställning av arbetet  

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag väljer du entreprenör, sluter avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och betalar entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. Tänk på att det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören du anlitar. Kontrollera därför vilka garantier och möjligheter till reklamation som gäller i ditt ärende. Fråga din entreprenör vad som gäller om du ångrar dig eller vill avbryta din beställning. Om bygglov eller anmälan krävs gällande anpassningsåtgärderna är du ansvarig att ansöka eller anmäla detta till kommunen.  

Faktura och utbetalning av bidrag 

Fakturan för arbetet skickas till dig som kund. Om du vill ha längre tid på dig att betala fakturan ska du diskutera det med din entreprenör. När arbetet är utfört och du är nöjd med utförandet och har fått fakturan för anpassningen, skickar du in en kopia på fakturan till kommunen. För att få bidraget utbetalt behöver du även inkomma med information om till vilket bankkonto utbetalningen ska ske. Det är viktigt att du betalar fakturan i tid till entreprenören för att undvika betalningsanmärkningar. Om du inte själv kan betala din fakturan måste du kontakta kommunens handläggare för mer information. 

Reparationer och underhåll 

Du äger din utrustning som du fått bidrag till. Du ansvarar för skötsel och underhåll och du måste räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte av bidrag. Kontrollera vilka garantier och möjligheter till reklamation som gäller i ditt ärende. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande din utrustning. Felanmälan gällande utrustningen gör du hos den entreprenör du anlitat till installation. Du kan ansöka om bidrag för reparation av utrustning bekostad med bidrag så länge behovet av utrustningen inte förändrats. Kommunen kan komma att begära att du inkommer med kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning, om den bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.  

Om behovet upphör 

Om behovet av anpassningen skulle upphöra har fastighetsägare möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning. Det finns flera villkor gällande återställningsbidraget, kontakta handläggare för mer information. 

Läs mer på Boverket

Ladda ner dokument
Ansökningsblankett med info om...
Ladda ner dokument
Blankett och info om reparatio...
Ladda ner dokument
Fastighetsägarens medgivande
Senast uppdaterad: 2023-03-06