Bild på pulkåkare i Pagla under Påsklovet

Familjehem

Vad har skidåkaren Thomas Wassberg, programledaren Rickard Sjöberg och familjen X på Torpgärdan gemensamt? Jo alla har varit familjehem åt barn eller tonåringar!

På den här sidan har vi tagit fram information för dig som är intresserad av uppdrag som familjehem.

 

 

Vad är ett familjehem? 

En familj, ett par eller en ensamstående som låter någon annans barn flytta in till sig, på uppdrag av socialtjänsten, kallas familjehem. Familjehemsföräldrarna blir "extra föräldrar" åt barnet/ungdomen och övertar ansvaret över den dagliga omsorgen och det vardagliga beslutsfattandet som gäller barnet.

Familjehemmet ska kunna ge barnet en god uppväxt genom att ge kärlek, omsorg och trygghet i vardagen. Familjehemmet har regler som gäller mat- och sovtider, fickpengar, läxläsning och fritidsaktiviteter. Man bör vara beredd på att avsätta tid för kontakter med barnets föräldrar, möten med socialtjänsten, hålla reda på tandläkartider, skjutsa till aktiviteter och annat som barnet behöver. Ett familjehem sköter även kontakterna med skola och barnomsorg. Barn testar ofta sin nya familj för att få reaktioner. Då behövs en stor dos uthållighet, ett stort hjärta och mycket tid. Tänk på att både du och andra familjemedlemmar kan behöva kompromissa med era egna hobbies eller andra åtaganden, för att frigöra den tid som behövs för barnet. Var inställd på att ni behöver samarbeta med och ta emot handledning/utbildning från socialtjänsten. 

Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn måste familjen godkännas av socialnämnden. Familjen genomgår först en utredning, ungefär som vid en adoption. Utredningen syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Familjen intervjuas både i hemmet och på socialkontoret. Därtill inhämtas referenser samt registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogde samt Försäkringskassa. Som familjehem behöver du inte ha någon särskild yrkeskompetens. Våra familjehemsföräldrar går utbildningen "Ett hem att växa i" efter godkänd familjehemsutredning. Utbildningen är en grundutbildning som rustar er att på bästa hem verka som familjehem. Den är framtagen av Socialstyrelsen och bekostas av kommunen.  

Är du redan engagerad som familjehem åt en annan kommun eller familjehemsverksamhet men är intresserad av att hjälpa barn/unga från Boden så går det bra att kontakta oss. 

Blir man rik av att vara familjehem?

Nej! Våra familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnad varje månad. Ersättningarna till familjehemmen är baserade på Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Vid behov ersätter kommunen den lön som familjehemsföräldern går miste om för att kunna vara tjänstledig och finnas extra nära till hands för barnet under en viss period. Grundtanken är dock att du inte ska ha familjehemsuppdraget som huvudsakligt arbete, då du aldrig vet hur länge barnet stannar hos dig. Att lösa ekonomiska problem genom att ta emot ett familjehemsbarn är oetiskt, så även en björntjänst åt barnet som är i behov av all hjälp hon/han kan få. 

Alla familjehem måste själva se till att det placerade barnet omfattas av deras hemförsäkring. Skulle det hända något ersätter kommunen med belopp motsvarande självrisken. Alla barn som är placerad av Bodens kommun är olycksfallsförsäkrade. Familjehemsföräldrar omfattas inte av kommunens försäkring avseende olycksfall eller arbetsskada då man inte är anställd utan utför ett personligt uppdrag. Familjehemmet kan därför behöva komplettera sitt försäkringsskydd.

Arvodet är den ersättning familjehemmet får för det uppdrag man utför. Ersättningen varierar utifrån barnets ålder och den insats uppdraget kräver. Arvodet redovisas som inkomst i deklarationen. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem är man uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställd.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför, exempelvis kostnader för mat, kläder, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. 

Familjehemssekreteraren upprättar och har hand om familjehemsavtalet och den ekonomiska ersättningen.

Hur går det till när ett barn ska flytta in?

Svar: När ett barn ska placeras i familjehem informeras familjehemmet i ett tidigt skede om anledningen till placeringen, barnets behov, en bedömning om hur länge barnet bör vara placerat, på vilket sätt föräldrarna kommer att vara delaktiga under placeringen m.m. Endast den information som är nödvändig för att klara av uppdraget får lämnas till familjehemmet. När socialnämnden fattar beslut om att placera barn i familjehem ska ett särskilt avtal upprättas där bland annat ersättningar för arvode, omkostnad och placeringstid regleras. Familjehemssekreteraren upprättar avtalet som undertecknas av både familjehemmet och företrädare för socialnämnden. Avtalet gäller mellan familjehemmet och socialnämnden och familjehemmet kan inte lämna uppdraget vidare till någon annan. 

Hur ofta träffas familjehemmet och socialtjänsten?

Svar: Socialnämnden är skyldig att noga följa hur det går för barnet under hela familjehemsplaceringen. Det är vanligt att kontakten mellan familjehemmet och socialtjänsten är intensivare i början av en placering för att sedan plana ut något. Som familjehem har man en familjehemssekreterare att vända sig till i stort och smått och som ger familjehemsföräldrarna löpande råd och stöd. Det är också viktigt att barnets socialsekreterare ser barnet i sin vardagsmiljö för att få en bild av samspelet mellan familjemedlemmarna. Ambitionen är att barnets socialsekreterare ska ha kontakt med barnet/ungdomen minst fyra gånger per år. Uppföljningen ska omfatta besök och samtal och var 6.e månad ska barnets socialsekreterare lämna en skriftlig rapport till socialnämnden. 

Förväntas familjehem ha någon kontakt med barnets föräldrar?

Svar: Ja det är en viktig uppgift för familjehemmet att stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och släktingar men det är socialsekreteraren som ansvarar för att möjliggöra en god och trygg kontakt mellan familjehemmet, barnet och nätverket. Ibland är den kontakten avgörande för barnets fortsatta utveckling och att familjehemsplaceringen ska vara bra för barnet. Det är viktigt att komma ihåg att även föräldrarna sörjer över att barnet flyttat och ofta känner sig misslyckade. En god kontakt med föräldrar kan också bidra till barnets förståelse av varför man inte kan bo med sina föräldrar. 

Vårdnadshavaren behåller den juridiska vårdnaden under tiden som barnet är placerat i familjehem. Det betyder att det är vårdnadshavaren som måste godkänna om att söka pass, sjukvård som ej är akut, söka barnpsykiatrisk behandling, LSS-ansökan, tillåta barnet att pierca eller tatuera sig, välja skola eller besluta om barnets kontakt med för barnet viktiga personer.

I de fall ungdomen har en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) behåller denne det juridiska ansvaret över barnet fram till han/hon fyller 18 år.

Socialnämndens ansvar över vården?

Svar: Barnets/den unges socialsekreterare ansvarar för vården i familjehemmet och är den som håller kontakt med barnet och dess föräldrar. Ambitionen är att socialsekreteraren ska träffa det placerade barnet minst fyra gånger per år. Socialsekreteraren är ansvarig för uppföljningar och beslut om umgängesbegränsningar i vissa fall. Socialsekreteraren utreder och arbetar efter dokumentationssystemet BBIC – Barns behov i centrum. En familjehemssekreterare ger familjehemsföräldrarna löpande råd och stöd i uppdraget, kallar till möten och kan vid behov fungera som en länk till barnets socialsekreterare.

Om skälen för att barnet är placerat i familjehem upphört ska barnet flytta tillbaka till sina föräldrar. Barnets socialsekreterare gör först en särskild utredning för att säkerställa att föräldrarna kan tillgodose barnets behov av omsorg och socialnämnden fattar därefter beslut. Under hela hemflyttningsprocessen och en tid efteråt har familjehemmet stöd av familjehemssekreteraren. Det är inte ovanligt att familjehem har en livslång kontakt med ett barn som tidigare varit placerad i familjen.

Senast uppdaterad: 2022-01-11