God man, förvaltare och förmyndare

God man och förvaltare av hälsoskäl

En god man eller en förvaltare företräder den som på grund av sin hälsa behöver hjälp med att bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda, att man har ett bra boende och att får de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver. Om hjälpbehovet kan tillgodoses med mindre ingripande insatser, exempelvis med hjälp av nära anhörig, fullmakt, personligt ombud eller socialtjänstens insatser ska inte ett godmanskap anordnas. 

Förmyndare för barn under 18 år

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare som ska bevaka deras rättigheter och bestämma hur deras tillgångar ska användas. I normalfallet är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare, men i särskilda fall kan en annan förmyndare utses. Det kan till exempel ske om föräldrarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet blivit myndigt.‚Äč

I menyn på denna sida hittar du mer information om hur det fungerar med god man, förvaltare och förmyndare.

 

Arvode för uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt föräldrabalken 12 kapitlet 16 paragrafen.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (96 600 kronor för år 2022) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp
(127 995 kronor för år 2022). I annat fall ska kommunen stå för arvodet.

Om huvudmannens tillgångar eller inkomster till viss del överstiger någon av av beloppsgränserna så behöver huvudmannen bara betala den överstigande delen av arvodet, resterande del betalas av kommunen.
Om det finns särskilda skäl så kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Arvodets storlek

Överförmyndarnämnden har bestämt vilka riktlinjer som ska gälla vid beslut om arvode och ersättning till dig som är ställföreträdare.
I riktlinjerna beskrivs de olika arvodesnivåerna som finns för att fatta beslut om arvode för ekonomisk förvaltning och personlig arvode. Arvodesnivåerna utgår från olika procentsatser av de gällande prisbasbeloppen och beslut om arvode fattas i samband med att årsräkningen granskas. Riktlinjerna beskriver också hur särskilda rättshandlingar som redovisas kan arvoderas med ersättning per arbetad timme. Observera att du bara kan få ersättning för arbetad tid inte restid.

För att kunna fatta beslut om storleken på arvodet så tittar den handläggare som granskar årsräkningen och redogörelsen på hur omfattande förordnandet är och vilka insatser av ställföreträdaren som krävts i uppdraget. För att handläggaren ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt är det därför viktigt att du som ställföreträdare ser till att den informationen finns i årsräkningen och redogörelsen.

Mer information finner du i SKRs Cirkulär för arvoden och ersättning.

 

Nytt Tolkavtal

Bodens kommun har tecknat nya avtal gällande tolktjänster. Det är viktigt att tolktjänst bokas hos rätt företag. Här kan du läsa mer om avtalet och bokning av tolk.

 
Senast uppdaterad: 2023-01-02