Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Har jag rätt till försörjningsstöd?

Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du är folkbokförd i Bodens kommun eller vistas i kommunen tillfälligt, saknar tillräckliga inkomster och in övrigt gjort vad du kan för din eller din familjs försörjning kan du ha rätt till försörjningsstöd. 

Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialförvaltningen kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter kan du ta upp det med socialförvaltningen.

Du ska alltid söka andra bidrag och ersättningar i första hand, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Om du har sparade pengar eller andra ekonomiska tillgångar måste du först använda dem innan du kan få försörjningsstöd. Är du sambo eller gift/registrerad parter har ni försörjningsskyldighet mot varandra och måste lämna in en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Era sammanlagda tillgångar tas med vid beräkning av er ekonomi.

Hur mycket pengar kan jag få?

Försörjningsstödet ska täcka dina och din familjs mest grundläggande behov. I Socialtjänstlagen står det att alla har rätt att leva på skälig levnadsnivå. Det är den så kallade riksnormen som bestämmer vad som menas med skälig levnadsnivå.

Riksnormen bestäms av Sveriges regering. I riksnormen ingår till exempel kostnader för mat, kläder, hygien och förbrukningsvaror. Utöver riksnormen kan du beviljas bistånd till skäliga kostnader för hyra, hushållsel, fackförenings/a-kassa avgift, arbetsresor och hemförsäkring. Du kan även beviljas bistånd till övriga kostnader för exempelvis mediciner inom högkostnadsförmån, patientavgift, bredband, kommunala avgifter m.m.

Provberäkning

Socialtjänsten gör en ekonomisk beräkning som grundar sig på den riksnorm som Socialstyrelsen gett ut för hela landet. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar över kostnader för olika hushållsstorlekar. Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att snabbt få en bild om du kan vara berättigad försörjningsstöd. Detta är en preliminär beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.

Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Beräkningen är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan beviljas ekonomiskt bistånd, kommunens beslut påverkas även av annat än ekonomiska faktorer.

Vilka uppgifter och handlingar ska jag lämna in?

När du söker ekonomiskt bistånd första gången behöver du lämna in fler uppgifter och dokument än om du ansökt tidigare. Nedan kan du se vilka handlingar du kan behöva lämna in vid en nyansökan. Beroende på hur just din situation ser ut kan innehållet variera.

  • hyreskontrakt och hyresavi om du hyr din bostad. Om du äger en fastighet eller bostadsrätt lämnas uppgifter om boendekostnad in på en separat blankett. (länk)
  • underlag som styrker dina inkomster. Exempelvis lönebesked, besked om utbetalning från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten etc
  • kopia av senaste inkomstdeklarationen.
  • uppgifter om tillgångar i form av bil, bankmedel, fastighet eller annat
  • fakturor/kvitton som styrker de kostnader du ansöker om
  • underlag som styrker din sysselsättning. Exempelvis anställningsbevis, läkarintyg, planering med arbetsförmedlingen etc
  • uppehålls- och arbetstillstånd om du inte är svensk medborgare
  • uppgifter från dina banker

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten kommer du kunna bifoga handlingar digitalt. Ansöker du via pappersblankett lämnar du in handlingarna i socialförvaltningens reception i stadshuset. Om något saknas kommer du bli kontaktad och få information om vilka handlingar du behöver lämna in. Alla handlingar behöver komma in för att din rätt till ekonomiskt bistånd ska kunna utredas. Om handlingarna inte kommer in inom angiven tid kan det medföra avslag på din ansökan.

Kan ni hjälpa mig med bostad?

Socialförvaltningen har inga egna bostäder och kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med boende. Den som är i behov av ett boende måste själv försöka lösa sin boendesituation. Du hittar kontaktuppgifter till några av hyresvärdarna i Boden längre ner på sidan. 

Kan jag få ekonomiskt bistånd när jag studerar?

Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet, CSN. Grundregeln är därför att den som studerar normalt är skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.

Uppstår en akut situation kan du ha rätt till tillfälligt försörjningsstöd. För att ha rätt till bistånd under studieuppehåll på sommaren ska du i god tid sökt arbete och i övrigt gjort vad du kan för att försörja dig själv. Försörjningsstöd kan längst beviljas till och med studiestart. Om du har arbetat under sommarmånaderna och väntar inkomst kan försörjningsstöd beviljas mot återbetalning.

Om du vet att du under perioder kommer sakna inkomst är det viktigt att du som studerar med studiestöd planerar din ekonomi.

Kan jag behöva betala tillbaka ekonomiskt bistånd?

Ja, om du får försörjningsstöd för samma period som du samtidigt sökt annat bidrag till exempel underhållsstöd, pension eller bostadsbidrag, kan det försörjningsstöd du fått återkrävas.

Om du lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter om inkomster eller tillgångar så att du fått mer försörjningsstöd än du haft rätt till blir du skyldig att återbetala försörjningsstödet. I sådana fall riskerar du också en polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska lämnas in till socialförvaltningen inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Överklagan är en skriftlig handling där du beskriver vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du tycker att beslutet ska ändras. Överklagan ska även innehålla uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig. Till överklagan kan du bifoga bevis som du vill hänvisa till eller annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Socialförvaltningen kan besluta att vidhålla eller ompröva beslutet. Därefter skickas beslutet tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. När överklagan kommit till Förvaltningsrätten meddelas du via brev att överklagandet kommit in. Efter dom i Förvaltningsrätten har både socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Ladda ner dokument
Hyresvärdar i Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2021-10-12