Vill du göra en insats för barn och unga?

Bodens kommun behöver fler som kan ge barn och unga stöd. Det kan vara att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem som familjehem eller kontaktfamilj. Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen utanför barnets familj Familjehemssekreterarna rekryterar och utreder nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.  Din insats kan göra skillnad för barn och unga!

Familjehem

Tidigare kallades familjehem för fosterhem och det är Sveriges vanligaste placeringsform. Enligt Socialstyrelsen var ca 13 000 barn/unga i Sverige familjehemsplacerade någon gång under 2016. 

Ett familjehem tar hand om ett barn/ungdom på heltid. Hur länge ett barn bor i familjehem varierar allt ifrån ett par månader till flera år. Målet är att barnet ska kunna flytta hem till sina föräldrar igen och socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barnet under hela placeringen. Socialtjänsten ska hålla sig underrättad om vad som händer i barnets liv och håller därför regelbunden kontakt med barnet och familjehemmet. 

Barnen och ungdomar kan placeras i familjehem enligt socialtjänstlagen och enligt LVU. De som placeras i familjehem har olika behov och därför behövs flera olika familjehem. Ju fler familjehem vi har att välja på desto bättre matchning kan vi göra! Våra familjehem bor i staden eller på landet, de kan vara både yngre eller äldre, med eller utan egna barn, ensamstående såväl som gifta eller sambos. Gemensamt för våra familjehem är att de lever under stabila förhållanden, är öppenhjärtliga och trygga förebilder och kan ge de placerade barnen både kärlek, tid och tydlig vägledning.

Alla som vill bli familjehem måste först bli godkända i en familjehemsutredning som görs av socialtjänsten. Alla som godkänts som familjehem ska sedan gå en grundläggande familjehemsutbildning som kommunen bekostar. 

Ersättning till familjehemmet i form av arvode och omkostnad varierar beroende på omfattning och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. 

Passar följande beskrivning in på dig?
  • Jag och min familj vill stötta och hjälpa ett barn eller en tonåring för en kortare eller längre tid.
  • Jag har ett rum över i bostaden. 
  • Jag lever under stabila förhållanden.
  • Jag är frisk och har tid över.


Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot barn i sitt hem ungefär en helg i månaden. En del kontaktfamiljer ordnar med spännande aktiviteter men viktigast är att man tar sig tid för barnet så att hon eller han känner sig välkommen. Under 2016 hade knappt 17 400 barn och unga i åldern 0-20 år i Sverige insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj. 

Bistånd i form av kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen anlitas för sex månader i taget men det är också vanligt att uppdraget pågår under en längre tid. Ersättning i form av arvode och omkostnad varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis.

Alla som vill bli kontaktfamilj måste först genomgå en kontaktfamiljsutredning vid socialkontoret. Som kontaktfamilj behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. 

Kontaktperson

Som kontaktperson inom Individ- och familjeomsorgen är man tillgänglig för en medmänniska någon gång i veckan. En kontaktperson kan tillsättas till ett barn, ungdom eller en vuxen person som befinner sig i en besvärlig situation och behöver aktivering, råd eller stöd. 

Bistånd i form av kontaktperson sker enligt Socialtjänstlagen och ersättning får kontaktpersonen i form av arvode och omkostnad. Ersättningen varierar beroende på intensitet och svårighetsgrad och betalas ut månadsvis. Som kontaktperson behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. Alla som vill bli kontaktperson måste först genomgå en kontaktpersonsutredning.

Du kan även vara kontaktperson inom Boende och stödverksamheten som vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning. Vi söker kontaktpersoner som är över 18 år och som vill hjälpa funktionshindrade personer till ett större socialt nätverk och komma ut på aktiviteter. Skriv ett mejl till ingela.gustavsson@boden.se, där det framgår, vem du är, dina intressen, dina arbetstider och hur vi kommer i kontakt med dig.

För att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem åt Individ och familjeomsorgen kan du kontakta familjehemsgruppen på telefon 0921-627 00 eller skicka e-post till familjehem@boden.se. Skriv vem du är, dina intressen, dina arbetstider och hur vi kommer i kontakt med dig. Du kan även anmäla ditt intresse via vår etjänst.

Senast uppdaterad: 2018-05-23