Miljöteknik och avfall

I Boden är det alltid nära till naturen. En natur som är värd att bevara. Här pågår ett stort antal klimatsatsningar och flera lokala företag har visat att det går att skapa tillväxt av miljöteknik.

Just nu pågår utvecklingen av ett nytt innovationscentrum inom miljö- och återviningsteknik - Boden Cleantech Center. Här kommer det finnas infrastruktur och mark som är redo att upplåtas till företag inom återvinningsbranschen som vill bedriva drift och testverksamhet. Utvecklingsarbetet i området ska främjas genom att skapa en arena tillsammans med intressenter från kommunen, näringslivet och universitetet.

Men Boden Cleantech Center är bara en av flera miljöinnovativa satsningar i kommunen. Här finns redan en anläggning för att utvinna fordonsbränsle ur matavfall och avloppsslam, en toppmodern förbränningsanläggning som producerar el och värme ur avfall och biobränsle, samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas om hand för återvinning, behandling och deponering.

Målet med dessa satsningar är att etablera en blomstrande regional marknadsplats för nyttiggörande av restprodukter och att Boden ska bli Europas ledande innovationsmiljö för miljöteknisk utveckling.

Kontaktuppgifter:

Thomas Fägerman, tel 070-560 97 77, e-post thomas@bodenbusinesspark.se 

Senast uppdaterad: 2020-10-26