Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Mårten Winkler mottog Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området

Mårten Winklers studie om biologisk oxidation som ett första reningssteg vid dricksvattenberedningen vid Bodens VA-pilotanläggning utsågs av Svenskt Vatten till bästa examensarbete inom VA-området 2017.

Bodens kommun har sedan 2017 utvecklat en pilotanläggning, ett filter för biologisk järn- och manganreduktion, för att testa nya idéer inom avancerad vattenbehandling.

– Jag vill tacka Bodens kommun för möjligheten att utföra detta examensarbete vid deras anläggning och alla de personer som hjälpt mig under projektet, särskilt Patrik Fahlén som har varit min kontaktperson, säger Mårten Winkler

Mårten Winkler berättar i sin studie att de flesta anläggningar idag använder främst luftning och/eller abiotisk oxidation för att avlägsna järn och mangan från råvattnet, men i Boden används biologisk rening med avseende på järn och mangan som ett första reningssteg vid dricksvattenberedningen.

– Examensarbetet är en viktig del i att hitta en långsiktig, robust produktion av dricksvatten för hela Bodens tätort, säger Magnus Bäckström, enhetschef Projekt och Utredning VA, Bodens kommun.

I den nuvarande reningsprocessen i Boden är ett filter med plastdiskar installerat och efterföljs av bassänginfiltration. I dagsläget avlägsnas dock det mesta av järnet och manganet i infiltrationsbassängerna istället för i det biologiska filtret som inte fungerar tillfredsställande. Detta har konstaterats tidigare och bekräftades i Mårten Winkler undersökning då reningen av järn var drygt 11% och reningen av mangan var drygt 5% i filtret.

Pilotfiltret med Filtralite® fungerade avsevärt bättre och avlägsnade mer än 95% av både järn och mangan. Mårten Winkler kom fram till slutsatsen att det framförallt var två parametrar som skiljde filtren åt. Bärarmaterialet, där pilotfiltret hade ett bärarmaterial med högre specifik yta, och halten löst syre som generellt var högre i pilotfiltret. Dessa två parametrar, antingen tillsammans eller var för sig, var troligtvis vad som gjorde att pilotfiltret visade bättre resultat än den fullskaliga befintliga anläggningen.

– Genom att vi kör pilotanläggningen ”ute i verkligheten” i anslutning till vattentäkten kommer resultaten av examensarbetet och våra fortsatta tester att kunna användas när vi ska trimma och utveckla Bodens vattenproduktion, till gagn för nuvarande och kommande generationer Bodensare. Vi gratulerar förstås Mårten Winkler till priset och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, vi känner oss stolt delaktiga i examensarbetet, säger Magnus Bäckström, enhetschef Projekt och Utredning VA, Bodens kommun.

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr.

KOMM/Bodens kommun

Mårten Winkler examensarbete:
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109366/FULLTEXT01.pdf

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området:
http://www.svensktvatten.se/forskning/pris-till-basta-examensarbete-inom-va-omradet/

Senast uppdaterad: 2018-07-06