Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 33 2019

Bodens bästa Stureskola

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 33 2019.

På Stureskolan jobbar vi ständigt aktivt för att bli bättre på att ge en likvärdig utbildning åt alla elever. En stor del av Skolverkets skolutvecklingsinsatser, statsbidrag och övriga insatser kan mycket väl bidra till öka likvärdighet. Eventuella brister kan bero på olika saker.

Enligt skollagen innefattar begreppet likvärdig utbildning de här olika aspekterna:

  • lika tillgång till utbildning
  • lika kvalitet i utbildningen
  • skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar

Personalen på Stureskolan arbetar systematiskt med att höja kvaliteten på den verksamhet vi bedriver. De flesta av våra lärare är behöriga i de ämnena de undervisar i. Det är en stor bedrift i dessa tider då lärarbrist råder i hela landet. Lärare och övrig pedagogisk personal arbetar i effektiva team där de kontinuerligt analyserar elevernas resultat i förhållande till de insatserna som sätts in för ökat lärande och högre måluppfyllelse. Fortsättningsvis arbetar även all personal i skolan för att främja god fysisk och psykisk hälsa samt ökad trygghet.

Under arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet kan Bodens kommun och rektor göra en nulägesanalys med fokus på likvärdigheten.

Just nu är det aktuellt med ett nytt ledningsteam. Under de senaste tre åren har ledningen på skolan jobbat på att skapa tydligare rutiner för all personal för att säkerställa en god verksamhet. Nu när det nya teamet tar över det goda arbetet kommer all fokus att ligga på att se till att det skapas en gemensam förståelse för vad som innefattar skolans uppdrag men även för hur alla i skolan ska leva upp till den gemensamma visionen varje dag. Elevhälsoarbetet kommer att fortsätta utvecklas med fokus på ett ännu starkare relationellt perspektiv.

God undervisning och starkt relationellt ledarskap i klassrummet ska fortsätta känneteckna vår verksamhet men vi är inte nöjda än. Under året kommer vi att arbeta systematiskt ta del av forskning och beprövade erfarenheter kring framgångsrika metoder. Våra professionella team av lärare och pedagoger ska se till att sätta den nya kunskapen i handling så att vår vision blir en verklighet. Elever, vårdnadshavare och allmänheten ska få följa arbetet som vi gärna fortsätter berätta mer om under året. Följ oss på Instagram och Facebook.

 

Laura Ximena Brännström
Biträdande rektor
Stureskolan

Senast uppdaterad: 2019-08-07