Flygfoto över centrala Boden.

En liten kommun som gjort stora framsteg – IVL Svenska Miljöinstitutet

I Boden är klimatanpassningsarbetet numera en viktig del i det strategiska arbetet med översiktsplanen. Kommunen har hittat en arbetsform där flera förvaltningar är involverade. Som liten kommun lyfter Boden också upp hur viktigt det är att samarbeta med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen.

Sedan den förra enkätundersökningen 2017 har det hänt en hel del i Boden. Kommunen har gått från 11,5 poäng 2017 till 26,5 poäng år 2019 och är därmed rankingens bästa kommun i Norrbottens län. Enligt Sara Chlot, miljöstrateg i Bodens kommun, är den främsta anledningen till detta att klimatanpassningsarbetet numera är en viktig del i det strategiska arbetet med till exempel översiktsplanen. Kommunen har också hittat en arbetsform där flera förvaltningar är involverade.

Kommunen har gjort en analys som beskriver vilka risker och sårbarheter som finns kopplade till klimatförändringar. Riskanalysen har i sin tur utgjort underlag för kommunala förvaltningar och bolag när de har tagit fram förslag till klimatanpassningsåtgärder. Detta har sammanställts i en klimatanpassningsplan som har beslutats i kommunfullmäktige.

Vidare har kommunen antagit en dagvattenstrategi och det pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan där en grönstrukturell del ingår.

Sara Chlots råd till andra mindre kommuner som har knappa resurser är att sträva efter en arbetsform där så många förvaltningar som möjligt involveras och där expertstöd ingår. Ytterligare tips är att ta stöd av länsstyrelsen och att använda de nätverk som finns med närliggande kommuner, till exempel inom planfrågor och dagvatten.

Artikel från Klimatanpassning 2019 – så långt har Sveriges kommuner kommit av IVL Svenska Miljöinstitutet 
https://www.ivl.se/

 

Ladda ner dokument
Klimatanpassning 2019 – så lån...
Senast uppdaterad: 2019-06-19