Krönika om samråd - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 12 2019.

Samhällsbyggnad tillsammans

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 12 2019.

Alla översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, programhandlingar, detaljplaner, policys och andra viktiga dokument som samhällsbyggnadskontoret arbetar fram innebär nästan alltid någon form av dialog med medborgarna i kommunen. För att vi på kontoret ska kunna planera och utveckla vår kommun på ett sätt som många medborgare vill och önskar, behöver vi få inspel i våra processer. Denna input får vi genom olika forum och dialogformer, vilka kan vara allt från lagstyrda till helt frivilliga och spontana. Oavsett vilket form ger det oss möjlighet att skapa samhällsbyggnad med bättre kvalitet.

Dialogformerna väljs utifrån vilket område och vilken målgrupp arbetet har. Det kan handla om stadsvandringar, enkätundersökningar eller dialogmöten. Här följer mina topp tre forum för dialog: 

  1. Översiktsplan/fördjupad översiktsplan. Kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan alla ställningstaganden är gjorda så att medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget.
  2. Detaljplaneprocessen med allt från programhandling till samråds- eller granskningsdialog. Den är lagstyrd och väldigt tydlig. Den är enkel att följa och ger allmänheten tydlig insyn och mandat att yttra sig.
  3. Trygghetsvandringar, trafik- och parkeringsstrategi eller dagvattenstrategi. Genom denna "frivilliga" dialog kommer vi från kommunen ut till olika delar av kommunen och kommer på så sätt närmare våra medborgare. På så vis får vi höra om deras upplevelser och förbättringar i närområdet eller den sakfråga som är aktuell just nu.
  4. Extra punkt. Det spontana mötet på affären, där tankar kan framföras mellan grönsaksavdelningen och brödet.

Kommunens ambition är att tillsammans med medborgare forma Boden till den kommun där människor vill leva och verka. Håll utkik i tidningarna, på vår hemsida och på Facebook, för att se din nästa chans att tycka till!

Ut och njut i vår vackra och snötäckta kommun.


Cecilia Kvibacke
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2019-06-10