Fasad på stadshuset med Bodens kommunvapen.

Utfallet bättre än prognos trots negativt resultat

Bodens kommun redovisar ett negativt resultat med -14,9 miljoner kr för 2018. Det en klar förbättring jämfört med den prognos som togs fram i höstas.

Resultatet innebär en förbättring med cirka 17 miljoner kr jämfört med en prognos som togs fram efter oktober.
– Alla nämnder med större underskott jobbar med handlingsplaner och åtgärder för att få en ekonomi i balans, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Resultatet för Bodens kommuns verksamhet 2018 blev -14,9 miljoner kr, vilket är 30,4 miljoner sämre än budget. Utfallet är dock betydligt bättre än de -32 miljoner kr som var bedömningen i den prognos som togs fram efter oktober. Det är framför allt utbildningsnämnden och kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning som svarat för den förbättring som skett.

Trots förbättringen redovisar utbildningsnämnden ett underskott om -7,9 miljoner kr. Vidare har ett ökat tryck på äldreomsorgen starkt bidragit till att socialnämnden har en negativ budgetavvikelse med -46 miljoner kr. Även den tekniska verksamheten redovisar underskott, -6,4 miljoner kr. Större överskott mot budget vid årets slut redovisar kommunledning och arbetsmarknad med +9 respektive +7,4 miljoner kr.
– Kommunens personal har gjort ett stort arbete med att minska underskottet under året. Samtliga nämnder med större underskott jobbar nu med handlingsplaner för framtiden och har påbörjat sitt arbete med att få en ekonomi i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Under 2018 har det gjort satsningar och investeringar för 276,6 miljoner kr. Det har bland annat gjorts stora investeringar i markexploateringar och va-anläggningar för att stärka besöksnäringen, möjliggöra bostadsbyggande och förbereda för företagsetableringar. Dessutom har Björkdungens förskola färdigställts och renoveringen av Nordpoolen har fortsatt.
– Det görs en hel del investeringar nu och de närmaste åren i hela kommunen. Vi ser att det är viktigt för att göra Boden till en ännu mer attraktiv kommun och nå vårt tillväxtmål, 30 000 invånare senast år 2025, kommenterar Claes Nordmark.

Senast uppdaterad: 2019-02-21