Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Information om det nya Coronaviruset SARS-CoV-2 (som kan leda till sjukdomen Covid-19) - uppdaterat 2020-03-11

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att det nya coronaviruset ska spridas i det svenska samhället är mycket hög. Sjukdomen är klassad som samhällsfarlig. Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

Region Norrbotten ansvarar för smittskyddet i länet. Regionen har god beredskap för att kunna hantera fall i länet.
Länets kommuner och övriga myndigheter samverkar för att upprätthålla beredskap inför eventuell ökad smittspridning.

Bodens kommun gör inga egna medicinska rekommendationer, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och till information från smittskyddsläkaren hos Region Norrbotten. Deras rekommendationer kan förändras över tid och därför vill vi betona att denna information bör kontrolleras löpande. (Se länkar längre ned i texten.)

Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser. I och med att Folkhälsomyndigheten den 10 mars höjt sin riskbedömning rekommenderar myndigheten numera följande:

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda sådana, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
 • Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

De övergripande rekommendationer som lämnas från Folkhälsomyndigheten är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Om du utvecklar symtom  som hosta, andningssvårigheter och feber efter att ha rest i områden där coronaviruset sprids:
stanna hemma och ring 1177 Vårdguiden. Följ därefter de instruktioner du får.

Information till vårdnadshavare för skolpliktiga barn:
Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade. WHO:s expertteam som nyligen besökt Kina för att öka förståelsen och kunskapen om covid-19 och barn har nyligen sammanställt en rapport. WHO skriver i sin rapport (Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) att barn under 18 år utgör en mycket liten del av de rapporterat sjuka av covid-19 i Kina.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Vårdnadshavaren eller eleven bör i detta fall även kontakta skolan.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Begränsning av tjänsteresor/skolresor

För att begränsa smittspridningen och dess konsekvenser av Coronaviruset (Covid-19) har Bodens kommun beslutat att inga tjänsteresor utanför länet ska genomföras. Beslutet gäller även för elever i Bodens kommuns skolor. Beslutet gäller för samtliga medarbetare och elever från 2020-03-11 och är beslutat av kommunchefen i Bodens kommun i samråd med förvaltningscheferna.

För tjänsteresor inom länet för medarbetare avgör chef om de ska genomföras. Bodens kommun rekommenderar en restriktiv hållning. Allt för att förhindra och begränsa smittspridning.

Beslutet gäller tills vidare. Kommunen följer händelseutvecklingen gällande smittspridning av Coronaviruset (Covid-19) och beslutet kan därmed komma att omprövas.

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter
 • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.
 • Den som önskar information om myndigheternas arbete med smittskyddet eller hyser allmän oro för coronaviruset kan även vända sig till det nationella upplysningsnumret 113 13.
 • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.
 • Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
 • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information in English

A novel coronavirus has been identified in China. The Public Health Agency has gathered questions and answers about the new virus.

Frequently asked questions about the coronavirus 

Vid frågor eller samverkansbehov kontakta

Disa Kristinsdottir
Säkerhetssamordnare

Senast uppdaterad: 2020-03-11