Flygfoto som visar del av Björkelund och järnvägen.

Nyskapande idéer renar områden

I Bodens kommun pågår ett övergripande arbete där samhällsbyggnadskontoret tillsammans med länsstyrelsens tillsynsenhet prioriterar och driver arbetet med sanering av förorenade områden.

I Bodens kommun finns ett antal miljöskulder från 1940-1970-talen som på olika sätt har orsakats av mänskliga aktiviteter genom bland annat industriutsläpp. Då regler och lagar numera är tydliga med att den som orsakat föroreningen även är den som ska åtgärda den så är gamla föroreningar svåra att hänvisa till den lagstiftningen. Som en följd blir det kommunerna som blir drivande i saneringsarbetet, även om det är staten som i många fall till stor del bekostar detta. 

Solgårdarna

Solgårdarna är ett område i nära anslutning till järnvägen och i början av stadsdelen Björkelund. Där bedrevs mellan 1940 och 1954 verksamhet med träimpregnering vilket har lett till förhöjda halter av träimpregnerings-kemikalier (krom, koppar, arsenik) i marken i området. För att undvika spridning av dessa ämnen och eventuella negativa effekter för miljö och människans hälsa behöver området åtgärdas. Bodens kommun har beviljats drygt en miljon kronor av Naturvårdsverket för utredning av olika åtgärdsalternativ. 

Markföroreningarna vid Solgårdarna är relativt stabila och därför har åtgärdsalternativ som siktning och jordtvätt begränsad effekt på föroreningarna. En stabiliserings-metod skulle göra föroreningarna ännu mer stabila och de små mängder som fortfarande är lösliga till vatten skulle kunna bindas fast i marken. 

I ett samarbete mellan kommunen, konsulter och Luleå tekniska universitet pågår sedan hösten 2019 ett pilot-projekt. Det går ut på att järnstavar trycks ner i marken och en lågspänningsström tillförs för att järnet ska vandra i marken och på så sätt kommer föroreningarna att bindas fast. Det är en innovativ metod som testas för första gången i fält och, om den blir framgångsrik, har den en stor potential att användas på områden med liknande markförutsättningar och liknande föroreningar. Tidplanen är att pilotprojektet ska genomföras och följas upp under 2020. 

Pilen

I byggnaderna på fastigheten Pilen 6 där Posten och Återvinningsmarknaden är beläget idag bedrevs det tidigare en tvätteriverksamhet. Verksamheten utgjordes både av vatten- och kemtvätt och drevs av statliga Förenade Fabriksverken som ägde fastigheten mellan 1948 och 1978. Användning av perkloretylen i tvätteriverksamheten har lett till förorening av mark och grundvatten. Föroreningen är djupt belägen och någon direkt exponering till människor sker inte. Föroreningen har staten genom Sveriges geologiska undersökning ansvaret för. Även här har det pågått pilotförsök och innovativa lösningar för att hitta den lämpligaste saneringsmetoden. Under sommaren 2020 kommer ytterligare försök genomföras i området för att förhoppningsvis utmynna i en saneringsplan och avhjälpande av förorening.

Bild på marken vid områden Pilen.Bild på marken vid områden Pilen bredvid Återvinningsmarknaden och Posten.

Text: Sara Chlot/Bodens kommun
Foto: Peter Bjurström/Bodens kommun och KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2023-12-21