Vy över centrala Boden kvällstid på vintern

Så gör vi Boden ännu tryggare

Under de närmaste tre åren kommer Bodens kommun att prioritera trygghetsfrågorna. I december läggs Bodens Trygghetsplan fram för beslut. – Vi vill att folk ska uppleva Boden som en attraktiv plats att vistas på. En plats där man kan röra sig i trivsel och trygghet, oavsett var man är, säger kommunchefen Mats Berg.

Under perioden 2014-2018 har Bodens invånare gett allt bättre betyg för tryggheten i kommunen. Enligt SCB:s Medborgarundersökning steg trygghetsindex från 47 till 60, innan någonting hände 2019. Då sjönk index till 55. Fortfarande fullt i nivå med andra liknande kommuner, men ändå ett tydligt hack i kurvan. Framför allt var det bland yngre bodensare och män som siffrorna sjönk. Motsvarande resultat för Boden kan ses i nationella folkhälsoenkäten.


– Kommunstyrelsen tog det här på stort allvar och gav tjänsten i uppdrag att arbeta fram en treårig trygghetsplan, med prioriteringar och åtgärder. Den planen lägger vi fram för beslut i december, berättar Mats Berg, kommunchef.


Arbetet har drivits i en process som hållits ihop av Rådet för trygghet och hälsa. Bland annat har personal från berörda verksamheter deltagit i två olika workshops, där deltagarna har arbetat fram gemensamma prioriterade områden. Samtidigt beaktas nationella program, forskning och empiri.
– Vi ser att tillit och tolerans är nära förknippat med känslan av trygghet. Det handlar om ömsesidigt förtroende och ett samspel mellan människor.


Utifrån det kan vi arbeta med olika inslag, som att förebygga droganvändning, skapa mötesplatser i attraktiva miljöer och motverka våld, kommenterar Ann Sundberg, chef för kommunledningsförvaltningens strategiska enhet och en av de som samordnat det praktiska arbetet med planen.
En faktor som ofta nämns i samband med trygghetsundersökningar är förekomsten av droger, framför allt narkotika. Ofta sker en drogdebut i ungdomsåren.

– Vi tror att det är viktigt att få tillstånd och tidiga åtgärder. Där har även föräldrar och föreningsledare en otroligt betydelsefull roll att fylla, säger Tommy Lindvall, säkerhetschef i kommunen.

När planen har fastställts kommer arbetet att gå vidare bland de berörda förvaltningarna. Aktiviteter för att nå målen ska planeras och budgeteras. Efter de tre åren kommer planen att utvärderas för att se vilka resultat som nåtts.

– Det här är viktigt för våra invånare. Boden ska vara en trivsam attraktiv plats att bo på eller besöka och då måste man få känna sig trygg när man vistas där, sammanfattar Mats Berg.

Senast uppdaterad: 2020-12-10