Kvinna som står i solen med en cykel på gruvberget.

Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att arbetet ska inledas.

Planen syftar till att stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt belysa naturvärden och bevarandet av dessa. Planen inkluderar också skötselråd. Planen ska tas fram i samverkan mellan kommunen och föreningslivet i form av bland annat Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. I arbetet ska kommunmedborgarnas tankar och synpunkter tas tillvara. 

Planarbetet kommer att koncentreras till hösten då dialogarbetet ska genomföras under denna period. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska godkänna planen tidig vår 2022. Arbetet kommer att ledas av Fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledare kommer att vara Emma Lundqvist, samhällsstrateg och Cecilia Kvibacke, affärsansvariga verksamheter. I arbetsgruppen kommer representanter från skogs- och parkenheten samt avdelningen för kultur, fritid att ungdom att ingå. Johan Gröhn, kommunalråd, kommer att vara politisk representant i arbetet och företräda kommunstyrelsen i dialogerna med föreningslivet och medborgarna.

För mer information kontakta:

Lars Andersson, plan- och exploateringschef, Fysisk planering
Telefon: 0921-621 43

E-post: lars.anderson@boden.se

Senast uppdaterad: 2021-06-23